Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Âm Nhạc » Thánh Ca Ấn Độ: Lalpa Hrietpui

Thánh Ca Ấn Độ: Lalpa Hrietpui

Tựa đề: Lalpa Hrietpui
Sáng tác: David L Zote
Trình bày: Evangelical Free Church of India (EFCI) Saikawt Presbytery Choir

Lalpa Hrietpui

           1.Harsatna ka tuok hâi hi Lalpa hrietpui a ni a,
Suol inthim lêng vêl hâi hin,
A hmêl êngmawi sukzuoltu an ni lem si.
*Iengkim hi san neia tlung an nih,

         Lalpa hriet naw iengkhawm ka tuok naw,
         Ka samzai khawm tiêmtu ngei khan,
         Ka mitthli thlâk a hmu ṭhel nawh.

2.Sûn le zânin mitthli leh zin kawng hih harsa sienkhawm,
  Lalpa’n rêl suol a nei nawh,
  Ka ta dinga ṭhaa ruot an ni lem si.

3.Lalpa ah  nuor ka tum lai, hieng hin A thu a hung. tlung,
  “I damna di’n Kross putin,
  Ka thina ding Kalvary tlâng chu ka pan.”

4.Hringnun hi harsa bîk le tuor bîka kan ngai laiin,
   Ka Lal tuorna ka en chun,
   Ka rinum tuor hai nêpzie a min hmutir.

5.Khawvêl hi ka ta dingin a nunrawng bîk ka ti lai,
   Krista zâra ka chan ding,
   Ka hang thlîr chun lawmna in ka sip nawk hlak.

Thư Viện Tin Lành (2021)
www.thuvientinlanh.org

Leave a Comment

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top