Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Âm Nhạc » Huyết Chiên Con

Huyết Chiên Con

Tựa đề: Washed in the Blood of the Lamb
Lời Việt: Huyết Chiên Con Bôi Sạch Lòng

Nhạc và lời: Elisha A. Hoffman (1839-1929)
Trình bày: Ban Thanh Niên Hội Thánh Bàn Cờ

Washed in the Blood of the Lamb

1. Have you been to Jesus
for the cleansing pow’r?
Are you washed in the blood of the Lamb?
Are you fully trusting
in His grace this hour?
Are you washed in the blood of the Lamb?

Refrain:
Are you washed in the blood,
In the soul-cleansing blood of the Lamb?
Are your garments spotless?
Are they white as snow?
Are you washed in the blood of the Lamb?

2. Are you walking daily
by the Savior’s side?
Are you washed in the blood of the Lamb?
Do you rest
each moment in the Crucified?
Are you washed in the blood of the Lamb?

3. When the Bridegroom cometh
will your robes be white?
Are you washed in the blood of the Lamb?
Will your soul be ready
for the mansions bright,
And be washed in the blood of the Lamb?

4. Lay aside the garments
that are stained with sin,
And be washed in the blood of the Lamb;
There’s a fountain flowing
for the soul unclean,
Oh, be washed in the blood of the Lamb!

Huyết Chiên Con Bôi Sạch Lòng

1. Nầy anh đến với Jêsus
nhận quyền huyết chí thánh,
Chiên Con có lấy huyết phiếu anh sạch chưa?
Đã quyết tin nơi ơn Chúa,
hay chưa được trọn thành?
Chiên Con đã gội lòng anh thuần bạch chưa?

Điệp Khúc:
Huyết Chiên Con, bôi sạch lòng.
Anh đã sạch do sông huyết tẩy thanh chưa?
Áo anh nay tinh như tuyết,
hay đương đầy bụi hồng?
Chiên Con đã gội lòng anh thuần bạch chưa?

2. Lòng anh mỗi phút đối Jêsus Christ
thân hay sơ?
Chiên Con có lấy huyết phiếu anh sạch chưa?
Đã hưỡng an ninh trong Đấng
trên thập tự hằng giờ.
Chiên Con đã gội lòng anh thuần sạch chưa?

3. Nầy anh khá cởi áo dơ
vì tiêm nhiểm ác tính,
Và đem phiếu ở suối huyết linh diệu đi;
Đây suối thiêng đương tuôn,
tẩy thanh linh hồn tội tình,
Kia, sông hồng, lại giặt đi, còn chờ chi?

4. Hiện anh đã có áo trong sạch
chờ mong Tân Lang,
Chiên Con có lấy huyết phiếu anh sạch chưa?
Lúc anh lên thiên cung
hỏi tâm linh được hoàn toàn.
Chiên Con đã gội lòng anh thuần bạch chưa?

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top