Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Kinh Thánh » Kinh Thánh Theo Chủ Đề: Chúa Là Đấng Bảo Vệ Chúng Ta

Kinh Thánh Theo Chủ Đề: Chúa Là Đấng Bảo Vệ Chúng Ta

Chúa Là Đấng Bảo Vệ Chúng Ta

Ngài là Đấng đã tạo thành ngươi, phán như vầy: Đừng sợ, vì Ta đã chuộc ngươi. Ta đã lấy tên ngươi gọi ngươi; ngươi thuộc về Ta. Khi ngươi vượt qua các dòng nước, Ta sẽ ở cùng; khi ngươi lội qua sông, sẽ chẳng che lấp. Khi ngươi bước qua lửa, sẽ chẳng bị cháy, ngọn lửa chẳng đốt ngươi. Vì Ta là Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi, Đấng Thánh của Y-sơ-ra-ên, Cứu Chúa ngươi. (Ê-sai 43:1b-3a)

Đức Giê-hô-va ôi! Ngài là cái khiên chở che con; Ngài là sự vinh hiển của con, và là Đấng làm cho con ngẩng đầu lên. (Thi Thiên 3:3)

Vì con mắt của Đức Giê-hô-va soi xét khắp thế gian, đặng giúp sức cho kẻ nào có lòng trọn thành đối với Ngài. (II Sử Ký 16:9a)

Giê-hô-va Đức Chúa Trời của anh em là Đấng đi trước anh em, chính Ngài sẽ chiến đấu cho anh em như Ngài đã từng làm trước mắt anh em tại Ai Cập, và trong hoang mạc, là nơi anh em thấy Giê-hô-va Đức Chúa Trời đã bồng ẵm anh em như một người cha bồng ẵm con qua từng chặng đường cho tới khi đến nơi nầy (Phục Truyền 1:30-31)

Nhưng Chúa là thành tín, Ngài sẽ làm cho anh em vững mạnh và bảo vệ anh em khỏi kẻ gian ác. (II Tê-sa-lô-ni-ca 3:3)

Nầy, Ta sai một thiên sứ đi trước ngươi để bảo vệ ngươi dọc đường, và đem ngươi vào nơi Ta đã chuẩn bị. Hãy cẩn thận và vâng lời người. Ðừng chọc người nổi giận, vì người sẽ không tha sự vi phạm của ngươi đâu, bởi danh Ta ngự trong người. Nhưng nếu ngươi cẩn thận nghe theo tiếng của người, và làm mọi điều Ta truyền bảo, Ta sẽ trở thành kẻ thù của các kẻ thù ngươi và kẻ nghịch của các kẻ nghịch ngươi. (Xuất Ê-díp-tô 23:20-22)

Đức Giê-hô-va sẽ giữ chân của các thánh Ngài; nhưng những kẻ ác sẽ bị hư mất nơi tăm tối; bởi vì chẳng phải do sức riêng của mình mà người nào đắc thắng được. (I Sa-mu-ên 2:9)

Bởi vì Ngài là nơi nương náu của tôi, là một đồn lũy vững vàng để tránh kẻ thù. (Thi  Thiên  61:3)

Giê-hô-va, là Đức Chúa Trời của ngươi, ở giữa ngươi; Đấng quyền năng sẽ giải cứu; Ngài sẽ vui mừng hoan hỉ vì ngươi, Ngài sẽ xoa dịu ngươi bằng tình yêu của Ngài, Ngài sẽ vui vẻ hát vì cớ ngươi.” (Sô-phô-ni 3:17)

Bởi vì mắt Chúa đoái xem người công chính, và tai Ngài lắng nghe lời cầu nguyện của họ. Nhưng mặt Chúa đối nghịch với kẻ làm ác. Nếu anh em nhiệt thành làm điều lành thì có ai hãm hại anh em?  (I Phi-e-rơ 3:12-13)

Đức Chúa Trời hằng sống là nơi ở của ngươi, bên dưới ngươi có cánh tay đời đời của Ngài, Ngài đuổi kẻ thù nghịch khỏi trước mặt ngươi, và phán cùng ngươi rằng: Hãy diệt đi! (Phục Truyền 33:27)

Sẽ có ngàn người sa ngã bên ngươi, và muôn người sa ngã bên hữu ngươi; nhưng tai họa sẽ chẳng đến gần ngươi. (Thi Thiên 91:7)

Vì vậy, từ phương tây, người ta kính sợ danh của Đức Giê-hô-va; vinh quang của Ngài trỗi lên như mặt trời; lúc kẻ thù xông đến như nước lụt, Thần của Đức Giê-hô-va sẽ trỗi lên chống lại nó. (Ê-sai 59:19)

Trích từ:
BD1925 – Bản Dịch 1925 – Thánh Kinh Hội Anh Quốc & Hải Ngoại (BSBF)
BD2011 – Bản Dịch 2011 – Mục sư Đặng Ngọc Báu
BDM – Bản Dịch Mới – Liên Hiệp Thánh Kinh Hội  (UBS)
BDVN – Bản Dịch Việt Ngữ – Thư Viện Tin Lành 

Thư Viện Tin Lành (2021)
www.thuvientinlanh.org

Leave a Comment

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top