Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Âm Nhạc » Hãy Đếm Ơn Phước Chúa – Count Your Blessing

Hãy Đếm Ơn Phước Chúa – Count Your Blessing

Tựa đề: Count Your Blessing (Anh)
Hãy Đếm Ơn Phước Chúa (Việt)
Lời: Johnson Oatman Jr.
Nhạc: Edwin Othello Excell
(1851-1921)
Trình bày: Guy Penrod
Thánh Ca Hội Thánh Tin Lành Giám Lý Việt Nam bài số 214

Count Your Blessing

1. When upon life’s billows
You are tempest-tossed,
When you are discouraged,
Thinking all is lost,
Count your many blessings,
Name them one by one,
And it will surprise you
What the Lord hath done.

Refrain:
Count your blessings,
Name them one by one,
Count your blessings,
See what God hath done!
Count your blessings,
Name them one by one,
Count your many blessings,
See what God hath done.

2. Are you ever burdened
With a load of care?
Does the cross seem heavy
You are called to bear?
Count your many blessings,
Every doubt will fly,
And you will keep singing
As the days go by.

3. When you look at others
With their lands and gold,
Think that Christ has promised
You His wealth untold;
Count your many blessings
Wealth can never buy
Your reward in heaven,
Nor your home on high.

4. So, amid the conflict
Whether great or small,
Do not be discouraged,
God is over all;
Count your many blessings,
Angels will attend,
Help and comfort give
You to your journey’s end.

Hãy Đếm Ơn Phước Chúa

1.  Khi bao cơn sóng gió
Bủa khắp chung bạn đây,
Hoặc khi anh cảm thấy
Mất cả mọi điều đời nay.
Xin anh mau mau đếm
Các phước lành Thiên Phụ ban.
Rồi anh ngạc nhiên thấy
Phước ơn Chúa luôn tuôn tràn.

Điệp Khúc
Xin anh đếm các
Phước lành Cha luôn ban;
Xin anh hãy kể ra
Ơn lành từng tên;
Hãy đếm ơn trên!
Hãy kể thêm linh ân;
Chắc chắn anh sẽ thấy
Phước ơn Chúa luôn tuôn tràn.

2.Khi anh đang mê mỏi bởi
Gánh nặng trên đời chăng?
Hoặc cây thập tự của anh
Mang thật là nặng chăng?
Anh nên mau mau đếm
Các phước lành trên trời ban.
Mọi hồ nghi tiêu tán
Chắc anh sẽ hát suốt đàng.

3.  Anh đang trông nơi của cải
Kẻ giàu sang đời này?
Kìa kim ngôn Cha hứa ban
Kho vô tận ngày mai.
Xin anh ghi ơn phước
Chúa vẫn hằng ban đầy dư
Dầu bao nhiêu gia sản vẫn
Không thể mua đâu nào.

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top