Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Âm Nhạc » Great Is Thy Faithfulness – Sự Thành Tín Chúa Quá Lớn

Great Is Thy Faithfulness – Sự Thành Tín Chúa Quá Lớn

Tựa đề: Great Is Thy Faithfulness – Sự Thành Tín Chúa Quá Lớn
Lời: Thomas O. Chilsholm (1866-1960)
Nhạc: William M. Runyan (1870-1957)
Thánh Ca Hội Thánh Tin Lành Việt Nam bài số 43

Great Is Thy Faithfulness

1. Great is Thy faith-ful-ness, O God my Fa-ther,
There is no shad-ow of turn-ing with Thee;
Thou chang-est not, Thy com-pas-sions they fail not;
As Thou hast been Thou for-ev-er wilt be.

Refrain:
Great is Thy faith-ful-ness!
Great is Thy faith-ful-ness!
Morn-ing by morn-ing new mer-cies I see;
All I have need-ed Thy hand hath pro-vid-ed
Great is Thy faith-ful-ness!
Lord un-to me!

2. Summer and winter, and springtime and harvest,
Sun, moon, and stars in their courses above
Join with all nature in manifold witness
To Thy great faithfulness, mercy, and love.

3. Par-don for sin and a peace that en-dur-eth,
Thy own dear pres-ence to cheer and to guide,
Strength for to-day and bright hope for to-mor-row
Bless-ings all mine, with ten thou-sand be-side!

Sự Thành Tín Chúa Quá Lớn

1. Cha yêu thương ôi, lòng thành tín Chúa rất lớn thay! Không bóng biến thiên, muôn đời Ngài luôn vững chãi;
Ngài không thay đổi, đức yêu thương vô cùng rộng dài, Thật xưa đã có, hôm nay, mai sau còn hoài.

Điệp Khúc:
Thánh Chúa thành tín dường nào!
Thánh Chúa thành tín biết bao!
Ngày thêm tươi mới, lòng tôi cảm thấy ơn dào;
Điều tôi nhu yếu Chúa ban cho dư dật dường nào, Lòng thành tín Chúa trên tôi rộng lớn làm sao! A-men.

2. Thu, Đông, Xuân qua, Hạ lại đến tám tiết vãng lai, Giăng bủa trên không, tinh, nhật, nguyệt luân chuyển mãi; Toàn thiên nhiên giới chứng minh luôn thiên đại vạn đại, Về thành tín lớn, khoan nhân, yêu thương trong Ngài.

3. Tâm linh yên vui tội được xá, hưởng mãi cứu ân, Cha Chí Nhân luôn hiện diện, dạy, khuyên, đưa dẫn; Ngày nay sức mới, suốt tương lai hi vọng rạng ngần, Hằng vui hưởng phước, tâm linh thỏa mãn muôn phần.

Sự Thành Tín Chúa Quá Lớn – Trình bày: Nguyên Thủy

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top