Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Kinh Thánh » Cùng Học Kinh Thánh – Giăng 21:20-25

Cùng Học Kinh Thánh – Giăng 21:20-25

Cùng Học Kinh Thánh
Giăng 21:20-25

Câu Hỏi Gợi Ý

 1. Có bao giờ bạn bình luận về những điều mình nghe kể lại hay không?  Kết quả của những nhận định đó như thế nào?  Làm thế nào bạn biết được lời nghe kể lại là đúng? 

Câu Hỏi Thảo Luận

 1. Sau khi Đức Chúa Jesus và Phi-e-rơ trò chuyện xong, có ai đến (21:20a)?  Có gì đặc biệt về người này (21:20b)? Người này đã dùng mối quan hệ giữa mình với Chúa như thế nào (21:20c)?   Khi biết kết cuộc của cuộc đời mình (21:18), Phi-e-rơ đã nêu thắc mắc gì về người đó (21:21)?
 2. Đức Chúa Jesus đã trả lời như thế nào (21:22a)? Các môn đồ đã hiểu như thế nào về câu nói của Chúa (21:23a)?  Theo bạn, ai là người đã nói cho các môn đồ biết điều đó?  Ý nghĩa thật sự mà Chúa muốn nói là gì (21:23b)? Chúa nhắc lại điều Ngài muốn nơi Phi-e-rơ là gì (21:19b, 21:22b)?
 3. Tác giả của Phúc Âm Giăng là ai (21:24a)? So sánh với sự kiện vừa xảy ra trong 21:22-23, tại sao những ký thuật trong Phúc Âm Giăng là thật (21:24b)?  Tác giả đã nói gì về những việc Đức Chúa Jesus đã làm (21:25a)?  Tác giả đã nhấn mạnh trong lời kết luận điều gì về  Đức Chúa Jesus (21:25b)?  Tại sao nhận định đó không phải là điều thậm xưng, nhưng là đúng (1:1-5)?

Câu Hỏi Suy Gẫm

 1. Bạn có quan tâm đến những người chung quanh mình hay không?  Quan tâm về điều gì?  Nếu họ khó khăn hơn bạn, bạn làm gì?  Nếu họ có nhiều điều tốt hơn bạn, bạn cảm thấy thế nào?
 2. Bạn có thể quan tâm đến số phận của những người chung quanh mình, nhưng điều Chúa muốn bạn quan tâm nhiều hơn là gì (21:19b, 21:22b)?
 3. Theo bạn, tại sao tác giả Phúc Âm Giăng viết sách này
  a. Để giải thích Chúa đã tha thứ Phi-e-rơ như thế nào.
  b. Để giải thích động lực khiến Phi-e-rơ nỗ lực loan truyền Phúc Âm.
  c. Để giải thích vai trò của Phi-e-rơ với Hội Thánh.
  d. Để giải thích vì sao tác giả sống lâu hơn Phi-e-rơ.
  e. Để giải thích về tình yêu, sự tha thứ, ý muốn, và thẩm quyền của Chúa.

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top