Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Kinh Thánh » Cùng Học Kinh Thánh – Giăng 21:7-14

Cùng Học Kinh Thánh – Giăng 21:7-14

Cùng Học Kinh Thánh
Giăng 21:7-14

Câu Hỏi Gợi Ý

  1. Bạn có những kỷ niệm trong quá khứ hay không?  Điều gì khiến bạn nhớ lại những kỷ niệm đó? Nhớ lại những kỷ niệm đó làm bạn vui hay buồn?  Tại sao?

Câu Hỏi Thảo Luận

  1. Sau khi bảy môn đồ làm theo lời Chúa, kết quả của việc đánh cá như thế nào (21:6)?  Sau sự kiện này, ai là người nhận biết Đức Chúa Jesus (21:7a)?  Người này đã làm gì (21:7b)?  Phi-e-rơ đã hành động như thế nào khi nghe điều đó (21:7c)?  Các môn đồ còn lại làm gì (21:8)?  Theo bạn, tại sao Phi-e-rơ không làm như các môn đồ khác? Hành động của Phi-e-rơ, thể hiện điều gì trong tâm trí của ông?
  2. Khi lên bờ, các môn đồ thấy gì (21:9)? Việc Chúa chuẩn bị những điều này cho thấy tấm lòng của Ngài như thế nào? Hình ảnh lửa (Lu-ca 22:54-56), cá (Ma-thi-ơ 15:32-39; 16:5-12), và bánh (Ma-thi-ơ 15:32-39; 16:5-12; I Cô-rinh-tô 11:23-24) nhắc các môn đồ điều gì?  Bối cảnh xuất hiện những vật đó trong lần này có gì khác với những lần trước?  
  3. Đức Chúa Jesus truyền cho họ điều gì (21:10)?  Theo bạn, tại sao?  Phi-e-rơ đã làm gì (21:11a)? Ông thấy điều gì (21:11b)?  
  4. Đức Chúa Jesus đã nói gì với họ (21:12a)? Thái độ của Chúa như thế nào?  Phản ứng của các môn đồ ra sao (21:12b)? Họ nhận biết Ngài là ai (21:12b)? Theo bạn họ ngạc nhiên về những điều gì khi gặp Chúa lần này?
  5. Đức Chúa Jesus đã làm gì (21:13)? Xin phân tích mục đích và ý nghĩa của bữa ăn sáng lần này với mục đích và ý nghĩa của bữa ăn tối được ký thuật trong (13:1-17)?  Đây là lần thứ mấy mà Đức Chúa Jesus đã hiện ra cho một số môn đồ (21:13)?  Tại sao Ngài không gặp bốn môn đồ còn lại (Ma-thi-ơ 28:10)?

Câu Hỏi Suy Gẫm

  1. Có bao giờ vì bối rối, bạn phải làm một điều gì, hoặc đi đến một nơi nào, để tìm sự khuây khỏa hay không?  Chúa đã bày tỏ chính Ngài cho bạn như thế nào trong hoàn cảnh đó?  Chúa đã làm điều gì khiến bạn chú ý hay để nhắc nhở bạn?  Điều đó giúp gì trong sự phục hồi mối tương giao giữa bạn với Chúa?  
  2. Nếu các môn đồ không vâng lời Chúa trong câu (21:6), họ có thể thực hiện mạng lệnh của Chúa trong câu (21:10) hay không?  Có bao giờ bạn không thể làm được mạng lệnh Chúa truyền bây giờ, bởi vì trước đó bạn đã không vâng lời Ngài hay không?
  3. Đức Chúa Jesus đã làm gì cho các môn đồ trong câu chuyện này?  Noi gương Chúa, bạn và Hội Thánh của bạn có thể làm gì cho những người đang đói, lạnh, chán nản, bối rối, và ngã lòng?

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top