Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Kinh Thánh » Cùng Học Kinh Thánh: Giăng 20:19-23

Cùng Học Kinh Thánh: Giăng 20:19-23

Cùng Học Kinh Thánh
Giăng 20:19-23

Câu Hỏi Gợi Ý

  1. Có bao giờ bạn vì sợ hãi đến nỗi phải khóa cửa và nhốt mình trong phòng hay không?  Chuyện gì đã xảy ra?

Câu Hỏi Thảo Luận

  1. Thời gian xảy ra câu chuyện này là vào lúc nào (20:19a)? Các môn đồ đang làm gì (20:19b), và ở trong tâm trạng nào (20:19c)? Tại sao họ vẫn ở trong tâm trạng như vậy? Theo bạn, họ đã nói với nhau điều gì trong suốt buổi sáng ngày hôm đó?
  2. Trong bối cảnh đó, chuyện gì đã xảy ra (20:19d)?  Đức Chúa Jesus đã nói gì với họ (20:19e)?  Ngài cho họ thấy điều gì (20:20a)?  Theo bạn, mục đích mà Chúa làm những điều này là gì? Thái độ của các môn đồ sau đó như thế nào (20:20b)?     
  3. Đức Chúa Jesus đã lập lại điều gì (20:21a)?  Bao nhiêu lần Ngài nói với các môn đồ điều này (20:19, 20:21, 20:26)?  Lời nói này thể hiện điều gì về mối quan tâm của Chúa với những người theo Ngài?
  4. Đức Chúa Jesus truyền cho họ điều gì (20:21b)?  Ngài ban cho họ điều gì (20:22a)? Và trao cho họ thẩm quyền gì (20:22b)? 

Câu Hỏi Suy Gẫm

  1. Bạn đang đối diện với những bối rối hoặc sợ hãi nào?  Sự bình an mà Chúa hứa có ảnh hưởng như thế nào với bạn?  Tại sao?
  2. Các môn đồ đã mừng rỡ khi gặp Chúa.  Tâm trạng của bạn như thế nào khi bạn tương giao với Chúa trong lúc cầu nguyện, trong khi thờ phượng tại nhà thờ, hay trong giờ tĩnh nguyện?  Tại sao bạn có thái độ đó?
  3. Đức Chúa Jesus truyền cho các môn đồ hãy đón nhận Đức Thánh Linh và ban cho họ thẩm quyền tha tội cho người khác (20:21b-22).  Bạn có Đức Thánh Linh trong đời sống của mình hay không?  Nếu có, bạn đã dùng thẩm quyền của Chúa ban để tha thứ hay để buộc tội người khác?  Tại sao?

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top