Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Kinh Thánh » Cùng Học Kinh Thánh: Giăng 20:10-18

Cùng Học Kinh Thánh: Giăng 20:10-18

Cùng Học Kinh Thánh
Giăng 20:10-18

Câu Hỏi Gợi Ý

  1. Có bao giờ bạn bỏ lỡ cơ hội làm gì đó cho một người mình yêu thương hoặc quý mến hay không?  Bạn cảm thấy thế nào? Tại sao?

Câu Hỏi Thảo Luận

  1. Sau đó, hai môn đồ của Chúa làm gì (20:10)?  Nhưng Ma-ri Ma-đơ-len thì sao (20:11a)?  Theo bạn tại sao? Cô đã làm gì (20:11b) và thấy điều gì (20:12)?
  2. Những người đó hỏi Ma-ri Ma-đơ-len điều gì (20:13a)? Cô đáp lại thế nào (20:13b)?
  3. Sau đó Ma-ri Ma-đơ-len làm gì (20:14a)? Cô thấy ai (20:14b)?  Tại sao cô không nhận biết đó là Chúa (20:11a-b)? 
  4. Đức Chúa Jesus hỏi Ma-ri Ma-đơ-len những điều gì (20:15a)?  Cô đã trả lời như thế nào (20:15c)?  Tại sao (20:15b)? Chúa đã làm gì (20:16a)? Nhờ đâu Ma-ri nhận biết Chúa (10:3-4)?  Cô đã làm gì (20:16b)?
  5. Đức Chúa Jesus truyền cho Ma-ri Ma-đơ-len những điều gì (20:17a)?  Sứ điệp mà Chúa muốn cô nói cho các môn đồ là gì (20:17b)?  Cô đã thực hiện mệnh lệnh đó như thế nào (20:18)?   

Câu Hỏi Suy Gẫm

  1. Có bao giờ bạn hối tiếc vì muốn làm một việc gì cho Chúa nhưng không còn cơ hội nữa hay không?  Lý do nào khiến bạn đã chậm trễ?  Tại sao?
  2. Có bao giờ bạn như Ma-ri, luôn cúi mặt đắm chìm trong những sầu khổ của mình, không ngước mặt lên để thấy Chúa đang đứng bên cạnh?  Bạn có biết Chúa luôn thấu hiểu nỗi lòng và hoàn cảnh của bạn hay không?
  3. Có bao giờ bạn như Ma-ri hiểu lầm Chúa là một người nào khác? Nhờ điều gì nào mà sau đó bạn nhận biết Ngài?  Bạn có cần Chúa gọi chính tên của bạn hay không?  Điều đó có ý nghĩa gì với bạn?
  4. Có bao giờ bạn, hay Hội Thánh của bạn, giống như Ma-ri, vì có những định kiến trong nhận thức của mình, kiến bạn và Hội Thánh của bạn không nhận biết những điều Chúa đang cho phép xảy ra?  Bạn và Hội Thánh của bạn đã bỏ lỡ những cơ hội nào?   

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top