Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Kinh Thánh » Cùng Học Kinh Thánh: Giăng 20:1-9

Cùng Học Kinh Thánh: Giăng 20:1-9

Cùng Học Kinh Thánh
Giăng 20:1-9

Câu Hỏi Gợi Ý

  1. Có bao giờ bạn buồn vì mất người thân yêu? Nỗi buồn đó kéo dài bao lâu? Bạn làm gì trong khoảng thời gian đó? Kỷ vật nào giúp bạn nhớ lại những kỷ niệm tốt đẹp về người đó? Nếu có ai lấy đi kỷ vật đó, bạn cảm thấy thế nào? 

Câu Hỏi Thảo Luận

  1. Thời gian xảy ra câu chuyện này là vào lúc nào (20:1a)?  Theo bạn, tâm trạng của Ma-ri Ma-đơ-len như thế nào trong những ngày vừa qua (19:25; Mác 15:46-47)? Tại sao Ma-ri Ma-đơ-len một mình có mặt tại đó lúc còn sớm như vậy (20:1b)?  
  2. Ma-ri Ma-đơ-len thấy gì nơi phần mộ (20:1c)? Bà đã làm gì khi thấy chuyện đã xảy ra (20:2a)?  Bà nghĩ gì về chuyện đó (20:2b)?  Hai môn đồ của Chúa đã làm gì (20:3?  Ai đến trước (20:4)?  Hành động đó thể hiện điều gì về nhận thức của người này (20:2b)?
  3. Vị môn đồ đến trước đã làm gì (20:5a)?  Ông thấy gì (20:5b), và quyết định làm gì (20:5c)?  Phi-e-rơ, người đến sau, đã làm gì (20:6)?  Ông nhìn thấy những gì (20:6b-7)?  Hình ảnh tấm khăn liệm được xếp lại, đặt riêng một nơi (20:7) mô tả điều gì?
  4. Vị môn đồ đến trước, khi đó đã làm gì (20:8a)?  Sau khi nhận biết những gì đã xảy ra, ông có thái độ nào (20:8b)?  Tại sao (20:9)?    

Câu Hỏi Suy Gẫm

  1. Có bao giờ bạn nuối tiếc vì đã đánh mất cơ hội làm một điều gì cho Chúa hay không? Bạn đã làm gì trong hoàn cảnh đó? Tại sao?  Nếu Chúa cho bạn cơ hội khác, bạn sẽ làm gì?
  2. Tác giả Phúc Âm Giăng nhiều lần nhắc rằng các môn đồ của Chúa về sau đã tin những việc Chúa đã làm bời vì họ hiểu Kinh Thánh đã nói về những điều này. Bạn có thường xuyên đọc Kinh Thánh hay không? Kinh Thánh đã ảnh hưởng như thế nào trên đức tin nơi Chúa của bạn?
  3. Nếu bạn mất người thân yêu, sự sống lại của Đức Chúa Jesus đem lại niềm vui hay nỗi buồn cho bạn? Tại sao? Sự sống lại của Chúa nhắc chúng ta cần làm gì để tất cả những người thân yêu của chúng ta cùng gặp lại với nhau và với Chúa trên thiên đàng?     

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top