Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Kinh Thánh » Cùng Học Kinh Thánh: Giăng 19:39-42

Cùng Học Kinh Thánh: Giăng 19:39-42

Cùng Học Kinh Thánh
Giăng 19:39-42

Câu Hỏi Gợi Ý

  1. Có bao giờ bạn không dám công khai bày tỏ tình cảm của mình dành cho một ai đó không? Tại sao?  Khi nào bạn bày tỏ điều đó?

Câu Hỏi Thảo Luận

  1. Ai là người đã đến xin xác Đức Chúa Jesus (19:38a)?  Nhân vật đó là người thế nào (19:38b)?  Vì sao (19:38c)? Người đó đã làm gì (19:38d)? Theo bạn, nếu người này không đến xin xác Chúa thì chuyện gì sẽ xảy ra?   
  2. Ai là người đã hợp tác lo việc an táng Chúa (19:39a)?  Người này là ai (19:39b)? Ông làm gì (19:39c)?  Số lượng hương liệu nhiều như vậy nói lên điều gì? Hai nhân vật này đã làm gì để tẩn liệm Chúa (19:40)? 
  3. Tại sao hai người này trước đây không công khai bày tỏ niềm tin nơi Chúa, bây giờ thì họ lại xuất hiện, sẵn sàng hy sinh uy tín, quyền hành và tài sản để bày tỏ lòng yêu kính Chúa?     
  4. Phần mộ chôn Chúa ở đâu (19:41a)? Có ai đã được chôn tại đó chưa (19:41b)? Tại sao Chúa được chôn tại đây (19:42)? 

Câu Hỏi Suy Gẫm

  1. Giô-sép sợ người Do Thái, nhưng vì lòng yêu mến Chúa đã dám đến gặp Phi-lát xin xác Chúa để an táng Ngài (19:38).  Trong cuộc sống của bạn, nỗi sợ hãi loài người hay là lòng yêu mến Chúa là động lực chính thúc đẩy bạn hành động?  Tại sao? 
  2. Trong khi các phụ nữ tin kính Chúa rất khó khăn (vì không có đủ thì giờ, thiếu tiền bạc, …) để có thể mua hương liệu an táng Chúa; chỉ trong một thời gian ngắn, Ni-cô-đem đã mang đến một số lượng lư hội rất lớn cho việc tẩn liệm Ngài.  Có bao giờ bạn kinh nghiệm được sự tiếp trợ đặc biệt của Chúa trong hoàn cảnh khó khăn hay không? Có bao giờ bạn chứng kiến sự đóng góp từ những người mà bạn ít hy vọng nhất cho công việc Chúa hay không?
  3. Có bao giờ bạn không dám công khai bày tỏ tình yêu của bạn với Chúa hay không? Lý do nào đã ngăn trở hay thúc đầy bạn?  Giống như Giô-sép, lòng yêu mến Chúa của bạn có khích lệ người khác bày tỏ đức tin và công khai hầu việc Chúa, hay khiến họ chùn bước trong việc bày tỏ đức tin và hầu việc Ngài?     

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top