Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Kinh Thánh » Cùng Học Kinh Thánh: Giăng 19:28-37

Cùng Học Kinh Thánh: Giăng 19:28-37

Cùng Học Kinh Thánh
Giăng 19:28-37

Câu Hỏi Gợi Ý

  1. Có bao giờ bạn ngạc nhiên về một số việc xảy ra, rồi sau đó có người cho bạn biết là điều này đã báo trước cho bạn hay không?  Lý do nào khiến bạn không để ý?

Câu Hỏi Thảo Luận

  1. Sau khi mọi việc đã hoàn tất, để ứng nghiệm lời Kinh Thánh, Đức Chúa Jesus nói gì (19:28)?  Những người có mặt tại đó đã làm gì (19:29)? Theo Hê-bơ-rơ 9:19-22, cây ngưu tất đã được dùng trong nghi thức nào?  Xin tìm hiểu tại sao tác giả Phúc Âm Giăng ghi lại chi tiết này tại đây?  Khi nhận giấm xong, Đức Chúa Jesus nói gì (19:30)?  Câu nói này mang ý nghĩa gì? 
  2. Câu chuyện này xảy ra vào khoảng thời gian nào (19:31a)?  Những người Do Thái đã yêu cầu Phi-lát điều gì (19:31b)?  Quân lính La Mã đã làm gì với các tử tội (19:32)?  Họ nhận biết điều gì (19:33)?  Và họ đã làm gì (19:34a)?  Chuyện gì đã xảy ra (19:34b)?  Huyết và nước lưu xuất từ thân Chúa biểu tượng cho điều gì?        
  3. Tác giả cho biết ông ghi nhận những dữ kiện này từ đâu (19:35a)? Ông xác nhận tính trung thực của điều mình ký thuật với mục đích gì (19:35b)? Ông giải thích lý do vì sao sự kiện đã xảy ra (19:36-37)?

Câu Hỏi Suy Gẫm

  1. Tác giả Phúc Âm Giăng nhiều lần nói rằng những điều xảy ra đã được báo trước trong Kinh Thánh Cựu Ước. Bạn có đọc Cựu Ước hay không?  Kinh Thánh Cựu Ước nói gì về Đức Chúa Jesus?
  2. Bạn hiểu gì về thánh lễ Tiệc Thánh?  Chúa dạy khi dự Tiệc Thánh hãy nhớ đến Ngài (Lu-ca 22:19), bạn nhớ gì về Chúa khi dự lễ Tiệc Thánh? Thánh lễ Tiệc Thánh nhắc chúng ta trách nhiệm gì (I Cô-rinh-tô 11:26)?
  3. Bạn hiểu gì về lễ Báp-têm? Kinh Thánh cho biết ai là người có thể nhận báp-têm? Thánh lễ Báp-têm nhắc bạn và tôi điều gì?  Chúng ta có sống tương xứng với tư cách của một người đã nhận lễ Báp-têm hay không?   

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top