Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Kinh Thánh » Cùng Học Kinh Thánh – Giăng 19:10-16

Cùng Học Kinh Thánh – Giăng 19:10-16

Cùng Học Kinh Thánh
Giăng 19:10-16

Câu Hỏi Gợi Ý

  1. Chức vụ cao nhất mà bạn từng có được là gì? Nếu có người nói với bạn rằng họ có thể làm cho bạn mất chức vụ đó, bạn phản ứng thế nào?   

Câu Hỏi Thảo Luận

  1. Khi thấy Chúa yên lặng, Phi-lát đã hỏi Chúa điều gì (19:10a)? Ông nhấn mạnh điều gì (19:10b)? Câu nói đó hàm ý gì? Đức Chúa Jesus đã trả lời như thế nào (19:11a)?  Ngài muốn Phi-lát hiểu gì về vai trò và trách nhiệm của mình? Đức Chúa Jesus nói gì về tội của Phi-lát (19:11a)?
  2. Sau khi nghe câu trả lời của Chúa, Phi-lát dự định làm gì (19:12a)?  Tại sao? Những người Do Thái đã áp lực Phi-lát thế nào (19:12b)? Họ muốn Phi-lát cần biết điều gì về địa vị của ông?
  3. Trước áp lực đó, Phi-lát đã quyết định làm gì (19:13)?  Ông đã nói gì với những người Do Thái (19:14)? Phi-lát muốn điều gì khi ông nói điều này?
  4. Phản ứng của người Do Thái như thế nào (19:15a)?  Phi-lát hỏi lại họ điều gì (19:15b)? Theo bạn tại sao?  Lãnh đạo Do Thái đã cam kết như thế nào (19:15c)? Sự cam kết này tương phản thế nào với các câu (8:33 và 8:41)? Sau khi đã nhận được sự cam kết đó, Phi-lát làm gì (19:16)?    

Câu Hỏi Suy Gẫm

  1. Phi-lát cho rằng ông là người có thẩm quyền (19:10). Tuy nhiên, sau khi nghe Đức Chúa Jesus lưu ý ông về nguồn gốc của thẩm quyền đó (19:11) và khi nghe người Do Thái đe dọa rằng ông có thể mất địa vị đó (19:12), Phi-lát đã bối rối.  Bạn có biết nguồn gốc những điều tốt đẹp mà mình có đến từ đâu không?  Bạn có ý thức những gì mình có trong cõi đời này là mong manh hay không?  Bạn đã trả những giá nào để giữ những điều đó?    
  2. Đức Chúa Jesus cho biết con người có thể phạm tội với những mức độ nghiêm trọng khác nhau.  Chúa cho biết tội của những người phản nộp Ngài nặng hơn tội của kẻ ra lệnh giết Ngài (19:11). Theo bạn tại sao?  Xin so sánh sự hiểu biết Chúa của những người này.
  3. Có khi nào bạn và tôi phạm tội giết Chúa?  Biết bao lần bạn và tôi phản bội Ngài?       

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top