Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Kinh Thánh » Cùng Học Kinh Thánh – Giăng 19:1-9

Cùng Học Kinh Thánh – Giăng 19:1-9

Cùng Học Kinh Thánh
Giăng 19:1-9

Câu Hỏi Gợi Ý

  1. Có khi nào bạn phải làm một điều gì bởi vì bạn bị áp lực phải làm hay không? Bạn nghĩ gì về hành động đó?  

Câu Hỏi Thảo Luận

  1. Mặc dầu biết Đức Chúa Jesus không có tội, Phi-lát đã ra lệnh làm gì (19:1)? Quân lính làm gì (19:2) và họ đã đối xử với Chúa như thế nào (19:3)? 
  2. Sau đó Phi-lát đã làm gì (19:4a)? Lời nói của ông khẳng định điều gì (19:4b)?   Phi-lát đã giới thiệu Chúa trong tình trạng như thế nào? Ông làm điều đó với mục đích gì (19:5)? 
  3. Phản ứng của những lãnh đạo Do Thái khi đó như thế nào (19:6a)?  Phi-lát đã nói gì với họ (19:6b)?  Ông tái khẳng định điều gì (19:6c)?  Những lãnh đạo Do Thái đã khẳng định mục đích của họ như thế nào (19:7)?
  4. Sau khi biết được chủ tâm của những lãnh đạo Do Thái, Phi-lát đã phản ứng như thế nào (19:8)?  Ông đã làm gì, và hỏi Chúa điều gì (19:9a)?  Đức Chúa Jesus đã đáp lại như thế nào (19:9b)? Theo bạn Phi-lát sợ hãi vì áp lực của người Do Thái hay sợ khi biết nguồn gốc thật sự của Chúa?  Tại sao?   

Câu Hỏi Suy Gẫm

  1. Phi-lát nói gì về Chúa (19:4)?  Tuy nhiên, ông đã hành động như thế nào (19:1)? Có bao giờ bạn hành động giống như Phi-lát – nói một đường làm một nẻo – hay không?  Tại sao?
  2. Có khi nào vì sợ hãi, hoặc do tham vọng, bạn đã làm một việc trái với lẽ phải?  Kết quả như thế nào?  Bạn nghĩ gì về hành động đó?  Nếu phải đối diện với một trường hợp tương tự trong tương lai, bạn sẽ làm gì?  Tại sao?
  3. Tiên tri Ê-sai nói gì về những lằn roi mà Chúa phải gánh chịu (Ê-sai 53:5)? Mão gai mà Chúa mang tượng trưng cho điều gì (Sáng Thế Ký 3:17-18a)?  Nếu bạn có mặt lúc Phi-lát dẫn Chúa ra và nói “Kìa! Xem người này”,  khi thấy Chúa trong tình trạng đầu đội mão gai và thân hình đẩm máu, bạn nghĩ gì về Chúa? Về chính mình?

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top