Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Kinh Thánh » Cùng Học Kinh Thánh: Giăng 18:19-27

Cùng Học Kinh Thánh: Giăng 18:19-27

Cùng Học Kinh Thánh
Giăng 18:19-27

Câu Hỏi Gợi Ý

  1. Bạn có thường giao du với những người chống đối Chúa hay không?  Họ nói gì về Chúa?  Họ có biết bạn là người tin Chúa  hay không?  Tại sao?

Câu Hỏi Thảo Luận

  1. Chuyện gì đã xảy ra cho Đức Chúa Jesus vào lúc đó (18:19a)?  Họ chất vấn Chúa về những điều gì (18:19b)?  Đức Chúa Jesus trả lời như thế nào về sự dạy dỗ của Ngài (18:20)? Ngài hỏi lại và gợi ý cho họ điều gì (18:21)?
  2. Thái độ của một trong những viên chức có mặt tại đó như thế nào (18:22)?  Đức Chúa Jesus đã đáp lại thế nào trước hành động đó (18:23)?  Sau đó, họ giải Chúa đi đâu (18:24)?
  3. Trong lúc đó Phi-e-rơ làm gì (18:25a)?  Ông bị chất vấn điều gì (18:25b)? Và ông đã trả lời như thế nào (18:25b)?  Ai là người đã hỏi Phi-e-rơ lần thứ ba (18:26a)?  Người đó hỏi Phi-e-rơ điều gì (18:26b)?  Phi-e-rơ đã đáp lại như thế nào (18:27)? Lúc đó chuyện gì xảy ra (18:28)? Theo bạn tại sao Phi-e-rơ lại để cho chuyện này xảy ra lần thứ hai, rồi lần thứ ba? 

Câu Hỏi Suy Gẫm

  1. Có bao giờ bạn phải tiếp xúc với những người mà đầu óc họ đã có định kiến và bất chấp sự thật hay không?  Tại sao họ lại có những định kiến như vậy?  Theo bạn có cách nào giúp họ nhận biết sự thật hay không?     
  2. Chúa đã biết trước việc Phi-e-rơ chối Chúa. Tại sao Chúa cho điều đó xảy ra? Bạn học được điều gì về điều này?
  3. Việc Phi-e-rơ chối Chúa giúp bạn nhận thấy sự thật nào trong cuộc đời của nhiều người theo Chúa?  Điều đó khích lệ bạn hay làm bạn nản lòng?  Tại sao?        

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top