Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Kinh Thánh » Cùng Học Kinh Thánh: Giăng 18:12-18

Cùng Học Kinh Thánh: Giăng 18:12-18

Cùng Học Kinh Thánh
Giăng 18:12-18

Câu Hỏi Gợi Ý

  1. Có bao giờ bạn cảm thấy xấu hổ về một việc mà bạn đã làm, hay một lời mà bạn đã nói hay không?  Tại sao? Bạn đã làm gì sau đó?

Câu Hỏi Thảo Luận

  1. Sau khi nghe Chúa nói trong câu (18:11), toán lính đã làm gì (18:12)? Họ dẫn Chúa đi đâu (18:13)?  Câu (18:13b) nói gì về Cai-phe? Vị lãnh đạo tôn giáo mới lên này chủ trương điều gì (18:14)?  Bạn nghĩ gì về quan điểm đó?
  2. Ai là những người đã đi theo Chúa (18:15a)? Mối quan hệ của vị môn đồ thứ hai với thầy tế lễ thượng phẩm như thế nào (18:15b)? Người đó đã làm gì (18:15c)? Còn Phi-e-rơ thì như thế nào (18:16a)? Vị môn đồ thứ hai đã làm gì cho Phi-e-rơ (18:16b)? 
  3. Phi-e-rơ bị gặn hỏi điều gì (18:17a)? Theo bạn, vị môn đồ thứ hai có bị gặn hỏi không?  Tại sao?  Phi-e-rơ đã trả lời như thế nào (18:17b)?  Việc phải chấp nhận nói dối với một cô gái giữ cửa, diễn tả tâm trạng của Phi-e-rơ vào lúc đó như thế nào?  Theo bạn ông có thể trả lời thế nào (Xem lại 18:8b)?  Sau đó, Phi-e-rơ đã làm gì (18:18b)?  Tại sao (18:18a)?

Câu Hỏi Suy Gẫm

  1. Có bao giờ bạn làm trái lời Chúa dặn hay không? Khi đó bạn nghĩ gì? Điều gì từ Chúa đã giúp bạn quay lại với Ngài?
  2. Môi trường nào có thể khiến bạn dễ phạm tội với Chúa (Thi Thiên 1:1)?  Làm thế nào để bạn có thể đứng vững trong những hoàn cảnh như vậy?
  3. Lúc Hội Thánh gặp khó khăn, danh Chúa bị sỉ nhục, thái độ của bạn như thế nào? Có bao giờ bạn phủ nhận rằng mình thuộc về Chúa hay không? Trong hoàn cảnh nào? Tại sao?  

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top