Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Kinh Thánh » Cùng Học Kinh Thánh: Giăng 18:1-11

Cùng Học Kinh Thánh: Giăng 18:1-11

Cùng Học Kinh Thánh
Giăng 18:1-11

Câu Hỏi Gợi Ý

  1. Bạn có biết thói quen của những người mà bạn gần gũi hay không? Bạn đã làm những chuyện ngạc nhiên nào về thói quen đó?  Kết quả ra sao?  

Câu Hỏi Thảo Luận

  1. Sau khi Đức Chúa Jesus cầu nguyện xong, Ngài đi đâu (18:1a)? và đến nơi nào (18:1b)?  Giu-đa có biết nơi này không? Tại sao (18:2)? Giu-đa đã làm gì với sự hiểu biết đó (18:3)?  Theo bạn tại sao họ lại hành động vào lúc này (3:19-20, 12:35, 13:30)?
  2. Đức Chúa Jesus có biết về những diễn biến đang xảy ra hay không (18:4a)?  Ngài hỏi họ điều gì (18:4b)?  Họ đã trả lời như thế nào (18:5)?  Theo bạn danh hiệu họ đã gọi Chúa hàm ý điều gì? Phản ứng của đoàn người như thế nào khi nghe Chúa trả lời (18:6)?  Phản ứng đó thể hiện điều gì?
  3. Đức Chúa Jesus lại hỏi họ điều gì (18:7a)? Họ đã trả lời như thế nào (18:7b)?  Đức Chúa Jesus khẳng định như thế nào (18:8a)? Ngài truyền cho họ làm gì (18:8b)? Tại sao (18:9)?
  4. Si-môn Phi-e-rơ đã phản ứng thế nào trong hoàn cảnh đó (18:10)? Chúa truyền cho ông làm gì (18:11a)?  Tại sao (18:11b)? Qua các câu (18:4-11), bạn nhận xét gì về cách cư xử của Đức Chúa Jesus trong hoàn cảnh đó?    

Câu Hỏi Suy Gẫm

  1. Nếu bạn là một trong các môn đồ hiện diện trong lúc quân lính bắt Chúa, bạn phản ứng thế nào? Tại sao? Nếu bạn là một trong những người hiện diện khi Hội Thánh bị bách hại, bạn phản ứng thế nào? Tại sao?
  2. Khi phải đối diện với những bất công trong cuộc sống, bạn làm gì?  Theo bạn, khi nào bạn thấy bạn cần phải tranh đấu cho những bất công?  Khi nào thì bạn giao phó điều đó cho Chúa? Tại sao?  
  3. Đức Chúa Jesus biết những việc đang xảy ra và Ngài đã cư xử thích ứng với từng hoàn cảnh.  Bạn, và những lãnh đạo trong Hội Thánh của bạn, có biết những việc có thể xảy ra cho công việc Chúa, và có thể thực hiện những hành động thích hợp hay không?      

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top