Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Kinh Thánh » Cùng Học Kinh Thánh: Giăng 17:20-26

Cùng Học Kinh Thánh: Giăng 17:20-26

Cùng Học Kinh Thánh
Giăng 17:20-26

Câu Hỏi Gợi Ý

 1. Trong gia đình bạn có những chuyện bất hòa hay không? Hàng xóm có biết chuyện đó hay không? Họ nghĩ gì về bạn và gia đình của bạn? Tâm trạng của bạn như thế nào trong lúc đó?

Câu Hỏi Thảo Luận

 1. Ai là những người được Đức Chúa Jesus cầu nguyện trong phần Kinh Thánh này (17:20)?  Đức Chúa Jesus cầu xin cho họ được điều gì (17:21a)? Mẫu mực của điều đó là gì (17:21b)?  Xin giải thích tại sao khi người tin Chúa ở trong Chúa thì thế gian tin rằng Đức Chúa Jesus từ Đức Chúa Cha sai đến (17:21c)?   
 2. Bên cạnh lời cầu nguyện, Đức Chúa Jesus đã ban điều gì cho những người tin Ngài (17:22a)? Đức Chúa Jesus đã nhận điều đó từ đâu (17:24)? Mục đích của sự ban cho đó là gì (17:22b)?  Điều đó đem lại ích lợi gì cho người tin Chúa (17:23a) và cho thế gian (17:23b)?
 3. Đức Chúa Jesus cầu xin điều gì nữa cho những người tin Ngài (17:24)? Tại sao (17:25)? Đức Chúa Jesus muốn những người tin Chúa tiếp tục nhận thêm những điều gì (17:26)?   
 4. Xin cho biết ba điều mà những người tin Chúa nhận được từ mối liên hệ giữa người tin Chúa với Đức Chúa Jesus và Đức Chúa Trời:
  a. __________________________(17:21-23)
  b. __________________________(17:22; 17:24)
  c. ___________________________(17:23-24; 17:26)

Câu Hỏi Suy Gẫm

 1. Có bao nhiêu lần trong khúc Kinh Thánh này nhắc đến sự hiệp nhất của người tin Chúa (17:21-23)?  Có bao nhiêu lần trong khúc Kinh Thánh này nhắc đến sự hiệp nhất của người tin Chúa là động lực khiến thế gian tin rằng Đức Chúa Jesus từ Đức Chúa Trời sai đến (17:21-23)? Ngày nay nhiều người vẫn chưa tin nhận Đức Chúa Jesus, theo bạn điều đó có liên hệ với tình trạng hiệp nhất của những người tin Chúa hiện nay hay không?  Tại sao? Khúc Kinh Thánh này nhắc mỗi người tin Chúa chúng ta cần làm gì để thay đổi tình trạng đó?
 2. Đức Chúa Jesus cầu nguyện cho các môn đệ của Ngài và cầu nguyện cho những người nghe lời họ rao giảng.  Bao nhiêu lần bạn và Hội Thánh của bạn cầu nguyện cho những người truyền giảng và cho những người nghe lời của Chúa?      

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top