Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Kinh Thánh » Cùng Học Kinh Thánh – Giăng 17:1-5

Cùng Học Kinh Thánh – Giăng 17:1-5

Cùng Học Kinh Thánh
Giăng 17:1-5

Câu Hỏi Gợi Ý

  1. Khi nào bạn ngần ngại không muốn cầu nguyện với Chúa? Khi nào bạn nôn nả muốn tương giao với Ngài?  Tại sao?  

Câu Hỏi Thảo Luận

  1. Đức Chúa Jesus dâng lời cầu nguyện này vào lúc nào (17:1a)?  Tại sao?  Khi Chúa cầu nguyện, Ngài làm gì (17:1b)? Theo bạn tại sao cử chỉ cầu nguyện của Chúa khác với cử chỉ cầu nguyện của đa số người tin Chúa ngày nay?  Khi nào thì một người có thể giơ tay hướng lên trời mà cầu nguyện (I Ti-mô-thê 2:8)?
  2. Đức Chúa Jesus gọi Đức Chúa Trời là ai (17:1c)? Trong phần mở đầu lời cầu nguyện, Đức Chúa Jesus cho biết điều gì (17:1d)?  Trước đó Chúa đã nói gì về điều này (12:23-24)?  Như vậy, điều Chúa nói mang ý nghĩa gì?
  3. Đức Chúa Jesus cầu xin điều gì (17:1e)?  Với mục đích gì (17:1f)?  Nguồn gốc thẩm quyền của Đức Chúa Jesus đến từ đâu (17:2a)?  Ngài dùng thẩm quyền đó cho điều gì (17:2b)?
  4. Bạn hiểu gì về sự sống đời đời? Đức Chúa Jesus cho biết sự sống đời đời là gì (17:3a)? Định nghĩa về sự sống đời đời của Đức Chúa Jesus (17:3b) liên hệ như thế nào đến những khái niệm về sự sống đời đời mà bạn biết (3:16)?
  5. Đức Chúa Jesus đã tôn vinh Đức Chúa Trời bằng cách nào (17:4)?  Vinh quang của Đức Chúa Jesus đã có từ khi nào (17:5)?  Vì sao Ngài đã từ bỏ vinh quang đó (Phi-líp 2:6-11)?     

Câu Hỏi Suy Gẫm

  1. Có bao giờ để đạt được vinh quang cho mình, bạn phải trả giá bằng việc làm tổn thương danh Chúa hay không?  Việc Đức Chúa Jesus cầu xin sự vinh quang cho Ngài với mục đích làm vinh danh Đức Chúa Trời nhắc bạn điều gì?    
  2. Công việc mà Đức Chúa Trời giao cho bạn, hay Hội Thánh của bạn, là gì?  Bạn và Hội Thánh của bạn đã làm vinh danh Đức Chúa Trời như thế nào qua công tác đó?

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top