Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Kinh Thánh » Cùng Học Kinh Thánh – Giăng 16:16-22

Cùng Học Kinh Thánh – Giăng 16:16-22

Cùng Học Kinh Thánh
Giăng 16:16-22

Câu Hỏi Gợi Ý

  1. Nếu bạn biết rằng không bao lâu nữa bạn phải xa cách một người thân yêu, bạn sẽ làm gì trong thời gian ngắn ngủi còn lại bên cạnh người đó? Tại sao?  

Câu Hỏi Thảo Luận

  1. Đức Chúa Jesus cho các môn đồ biết điều gì (16:16)?  Các môn đồ của Chúa đã phản ứng như thế nào khi nghe điều này?  Một vài người trong số các môn đồ đã làm gì (16:17)?  Họ nói với nhau điều gì (16:18)?  Theo bạn tại sao họ không trực tiếp hỏi Chúa?   
  2. Đức Chúa Jesus đã làm gì trước khi các môn đồ hỏi Ngài (16:19)?  Đức Chúa Jesus nói điều gì sẽ xảy ra khi Chúa không còn ở bên cạnh các môn đồ nữa (16:20)? Nỗi đau buồn mà các môn đồ sẽ nếm trải giống như điều gì (16:21)?  Giống trong những phương diện nào?
  3. Khi nào các môn đồ của Chúa sẽ có được niềm vui (16:22)? Niềm vui đó sẽ kéo dài bao lâu?  Xin so sánh sự khác biệt giữa niềm vui của thế gian (16:20) với niềm vui của các môn đồ (16:22)? Xin so sánh sự khác biệt trong khoảng thời gian mà các môn đồ phải chịu đau buồn (16:21) với khoảng thời gian mà họ sẽ có niềm vui (16:22)?
  4. Nếu bạn có mặt cùng với các môn đồ lúc đó, câu trả lời của Đức Chúa Jesus (16:19-22) đã giải tỏa những thắc mắc của bạn, hay làm bạn bối rối thêm?  Tại sao? 

Câu Hỏi Suy Gẫm

  1. Xin cho biết bạn đã kinh nghiệm được những niềm vui nào khi có Chúa ở bên cạnh mình?  Bạn đã đối diện với những đau buồn nào khi bạn xa cách Ngài?   
  2. Chúa và thế gian đều mang đến những dạng khác nhau về sự bình an (14:27; 16:33), về niềm vui (15:11; 16:20-22), và tình yêu (13:34-35; 15:9-19).  Bạn đã kinh nghiệm những điều này như thế nào? Xin cho biết những khác biệt giữa hai bên?     

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top