Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Kinh Thánh » Cùng Học Kinh Thánh: Giăng 15:18-27

Cùng Học Kinh Thánh: Giăng 15:18-27

Cùng Học Kinh Thánh
Giăng 15:18-27

Câu Hỏi Gợi Ý

  1. Có bao giờ bạn bị khước từ không cho phép được tham dự một tổ chức nào hay không?  Bạn cảm thấy thế nào? Lý do nào đã dẫn đến sự khước từ đó?   

Câu Hỏi Thảo Luận

  1. Chủ đề trong các câu Kinh Thánh (15:9-17) trong bài học tuần trước là gì? Chủ đề của phân đoạn Kinh Thánh này (15:18-27) là gì?  Sự khác biệt đó đến từ đâu (15:9 vs. 15:18)? Nguyên nhân nào khiến thế gian có thái độ đó với người tin Chúa (15:19)? 
  2. Đức Chúa Jesus nhắc lại điều gì mà Ngài đã nói cho các môn đồ (15:20)?  Chúa đã nói điều đó khi nào (13:16)?  Chúa muốn các môn đồ hiểu điều gì khi Ngài dùng câu tục ngữ này (15:21; 15:23)?
  3. Một trong những nguyên nhân của sự ghen ghét là hiểu lầm.  Đức Chúa Jesus đã làm những gì để giúp những người thời đó biết về Ngài (15:22; 15:24)?  Kết quả ra sao (15:24b-25)? 
  4. Chúa hứa cho các môn đồ điều gì (15:26a)? Các môn đồ sẽ nhận gì từ lời hứa đó (15:26b)? Và trách nhiệm của họ là gì (15:27)?

Câu Hỏi Suy Gẫm

  1. Có bao giờ bạn kinh nghiệm rằng khi bạn nói về chân lý và tình yêu mà bạn bị người khác ghét hay không?  Làm thế nào để bạn giải thích được điều đó?
  2. Bạn muốn nhận được tình yêu từ thế gian hay tình yêu từ nơi Chúa? Nếu vì phải theo Chúa mà bạn bị nhiều người ghét bỏ, bạn có sẵn sàng chấp nhận điều đó hay không?   

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top