Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Kinh Thánh » Cùng Học Kinh Thánh – Giăng 13:18-30

Cùng Học Kinh Thánh – Giăng 13:18-30

Cùng Học Kinh Thánh
Giăng 13:18-30

Câu Hỏi Gợi Ý

  1. Nếu bạn biết trước có người sẽ phản bội mình, bạn có thái độ nào đối với người đó? 

Câu Hỏi Thảo Luận

  1. Đức Chúa Jesus đã tiết lộ điều gì (13:18)? Lý do nào khiến Chúa nói trước điều này (13:19)? Chúa dạy gì về thái độ của một người với một sứ giả của Chúa liên hệ với Chúa và với Đức Chúa Trời (13:20)?   
  2. Đức Chúa Jesus đã nhắc lại điều gì (13:21b)?  Tâm trạng của Chúa lúc đó như thế nào (13:21a)?  Các môn đồ của Chúa đã phản ứng như thế nào (13:22)?  Ai là người ngồi gần Đức Chúa Jesus (13:23)? Sứ đồ Phi-e-rơ đã yêu cầu người này hỏi Chúa điều gì (13:24)?  Môn đồ đó đã hỏi Chúa điều gì (13:25)?  Đức Chúa Jesus đã trả lời như thế nào (13:26)?
  3. Người phản bội Chúa là ai (13:27)?  Đức Chúa Jesus đã truyền cho người đó làm gì (13:28)?  Trách nhiệm của người đó trong đoàn truyền giáo của Chúa là gì (13:29)?  Người đó đã làm gì sau khi nghe lời phán của Chúa (13:29)?

Câu Hỏi Suy Gẫm

  1. Nếu bạn ngồi chung bàn với Chúa và các môn đồ của Chúa khi Chúa tiết lộ rằng sẽ có người phản Ngài, cảm xúc của bạn như thế nào? Bạn sẽ nói gì?
  2. Bạn theo Chúa được bao lâu? Có bao giờ bạn giống như Giu-đa Ích-ra-ri-ốt, biết rằng Chúa biết mình sẽ phạm tội với Chúa mà bạn vẫn cứ làm hay không?  Tại sao?   

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

Leave a Comment

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top