Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Kinh Thánh » Cùng Học Kinh Thánh – Giăng 13:1-11

Cùng Học Kinh Thánh – Giăng 13:1-11

Cùng Học Kinh Thánh
Giăng 13:1-11

Câu Hỏi Gợi Ý

 1. Có bao giờ bạn làm một điều gì đặc biệt cho một ai đó hay không? Nếu có, động lực nào khiến bạn làm như vậy? Nếu không, tại sao?

Câu Hỏi Thảo Luận

 1. Chuyện này xảy ra vào lúc nào? Đức Chúa Jesus biết điều gì sắp xảy ra?  Chúa đã làm gì để bày tỏ tình thương của Ngài cho các môn đệ của Ngài (13:1)? Việc gì đã xảy ra với Giu-đa Ích-ca-ri-ốt (13:2)? 
 2. Đức Chúa Jesus từ đâu đến và Ngài sẽ đi đâu (13:3)?  Khi Đức Chúa Jesus nhận biết Đức Chúa Trời đã ban tất cả quyền năng cho Ngài, Đức Chúa Jesus đã làm gì (13:4)?  Hình ảnh Chúa cỡi áo và quấn khăn ngang hông biểu tượng cho điều gì?
 3. Đức Chúa Jesus đã làm gì (13:5)? Khi Chúa đến gần Phi-e-rơ, ông hỏi Chúa điều gì (13:6)?  Đức Chúa Jesus đã trả lời như thế nào (13:7)? Phi-e-rơ đáp lại như thế nào (13:8a)? Đức Chúa Jesus khẳng định điều gì (13:8b)? Cuối cùng Phi-e-rơ đã yêu cầu Chúa làm gì (13:9) Đức Chúa Jesus giải thích như thế nào (13:10)?  Tại sao (13:11)?

Câu Hỏi Suy Gẫm

 1. Có bao giờ bạn làm một điều gì đặc biệt cho Chúa hay không? Nếu có, động lực nào khiến bạn làm như vậy? Nếu không, tại sao?
 2. Theo bạn, tại sao Đức Chúa Jesus rửa chân cho các môn đồ:
  a. Để làm xấu hổ họ?
  b. Để bày tỏ tình thương của Ngài dành cho họ?
  c. Để dạy họ bài học về tinh thần phục vụ? 
  d. Để làm gương cho họ?
  e. Để dạy họ hình ảnh của một người lãnh đạo chân thật là như thế nào?
 3. Theo bạn, Chúa trông đợi các môn đồ sẽ làm gì sau đó:
  a. Thường xuyên rửa chân cho nhau?
  b. Phục vụ tha nhân theo như lời Chúa dạy?
  c. Đừng nghĩ rằng mình cao trọng hơn người khác?
  d. Bằng lòng chấp nhận mọi sỉ nhục như Chúa đã chịu?

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top