Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Kinh Thánh » Cùng Học Kinh Thánh – Giăng 12:37-43

Cùng Học Kinh Thánh – Giăng 12:37-43

 

Cùng Học Kinh Thánh
Giăng 12:37-43

Câu Hỏi Gợi Ý

  1. Có bao giờ, bạn hay Hội Thánh của bạn, nản lòng khi thấy không có nhiều người tin Chúa hay không?  Bạn và Hội Thánh của bạn đã làm gì với tâm trạng đó?

Câu Hỏi Thảo Luận

  1. Tác giả Phúc Âm Giăng ghi nhận công chúng đã có thái độ nào đối với Đức Chúa Jesus (12:37)? Theo ông, tại sao (12:38)?  Xin đọc Ê-sai 53:1-12 và cho biết lý do chính khiến công chúng không tin Đức Chúa Jesus là gì?   
  2. Theo tác giả Phúc Âm Giăng, lý do thứ hai khiến người Do Thái không tin Đức Chúa Jesus là gì (12:39)?  Nhận định đó dựa vào lời tiên tri nào (12:40)?  Tác giả Phúc Âm Giăng cho biết Tiên tri Ê-sai đã viết những lời đó vào dịp nào (12:41; Ê-sai 6:1)? Xin so sánh Giăng 12:41 với Ê-sai 6:1 và cho biết Đấng mà Tiên tri Ê-sai đã thấy ngồi trên ngôi là ai?  Ghi chú trong (12:41) liên hệ như thế nào với lời công bố của Đức Chúa Jesus trong (8:58)?
  3. Mặc dù đa số đám đông không tin Đức Chúa Jesus nhưng lời Chúa giảng đã kết quả như thế nào (12:42)? Xin cho biết ba lý do khiến những người này không công khai bày tỏ niềm tin nơi Đức Chúa Jesus (12:42-43)?  Theo bạn, trong bối cảnh của cuộc sống hiện nay, ba lý do đó thể hiện như thế nào?  Đức Chúa Jesus dạy gì về những người có thái độ đó như vậy (12:25-26)? 

Câu Hỏi Suy Gẫm

  1. Nhiều người ngày nay – như người Do Thái thời xưa – do hiểu lầm về Chúa nên đã không tin Ngài; một số khác khép kín tấm lòng không muốn lắng nghe; một số khác nhắm mắt để không nhận biết những việc kỳ diệu Chúa đang làm.  Là người tin Chúa, bạn có thể làm gì để giải tỏa những ngộ nhận, giúp những người đó mở lòng ra, và mở mắt để nhận biết những chân lý của Chúa?
  2. Có bao giờ bạn – như những nhà lãnh đạo Do Thái – sợ hãi không dám công khai bày tỏ niềm tin nơi Chúa của mình hay không?  Thái độ đó giúp bạn đạt được điều gì? Bạn đã đánh mất điều gì?  Lời Chúa trong (12:25-26) nhắc gì cho bạn?  
  3. Một số lãnh đạo Do Thái lúc đầu đã không công khai xưng nhận niềm tin nơi Chúa nhưng sau khi Đức Chúa Jesus chết, vài người đã bày tỏ niềm tin nơi Chúa (19:38-40). Câu chuyện này nhắc chúng ta điều gì trong trách nhiệm rao giảng về Chúa?

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top