Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Kinh Thánh » Cùng Học Kinh Thánh – Giăng 12:20-26

Cùng Học Kinh Thánh – Giăng 12:20-26

Cùng Học Kinh Thánh
Giăng 12:20-26

Câu Hỏi Gợi Ý

  1. Có bao giờ bạn được ai đó yêu cầu để dẫn người đó đến gặp một người khác?  Tại sao người đó nhờ bạn? Căn cứ vào đâu bạn biết mình có thể giúp hay không giúp được theo lời thỉnh cầu đó? 

Câu Hỏi Thảo Luận

  1. Những người Hy Lạp đến Jerusalem để làm gì (12:20)? Hành động này thể hiện điều gì về đức tin của họ nơi Đức Chúa Trời?  Những người Hy Lạp này đã yêu cầu điều gì (12:21)?  Theo bạn, tại sao họ yêu cầu như vậy? Những người này đã tiếp xúc với ai? Các môn đồ của Chúa đã làm gì trước yêu cầu đó (12:22)? 
  2. Đức Chúa Jesus đã nói gì khi nghe lời yêu cầu (12:23)? Điều này khác với những lần Đức Chúa Jesus nói trước đó như thế nào (2:4, 7:6, 7:30)? Đức Chúa Jesus giải thích ý nghĩa của sự hy sinh như thế nào (12:24)?  Hạt lúa biểu tượng cho ai?  Ẩn dụ này liên quan như thế nào đến việc những người Hy Lạp muốn gặp Chúa?
  3. Xin phân tích những từ ngữ tương phản trong câu 12:25 (yêu – ghét, được – mất, sự sống trong đời này – sự sống đời đời) và cho biết Đức Chúa Jesus muốn dạy các môn đệ Ngài điều gì? Đức Chúa Jesus kêu gọi các môn đệ Ngài làm gì, và Ngài hứa điều gì cho họ (12:26)? Xin cho biết ba điều mà người hy sinh theo Chúa sẽ nhận được (12:14; 12:25; 12:26)?

Câu Hỏi Suy Gẫm

  1. Nếu có một người nào đó muốn tìm hiểu về Chúa, bạn sẽ làm gì? Nếu bạn không thể giúp, ai là người có thể cùng bạn hướng dẫn người đó đến với Chúa?
  2. Chúa muốn bạn “chết” điều gì, hay “chết” trong lĩnh vực nào, để được sống với Ngài?  Những điều nào bạn vẫn muốn giữ chứ không muốn từ bỏ chúng để theo Chúa?  Tại sao?     

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top