Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Kinh Thánh » Cùng Học Kinh Thánh – Giăng 12:12-19

Cùng Học Kinh Thánh – Giăng 12:12-19

Cùng Học Kinh Thánh
Giăng 12:12-19

Câu Hỏi Gợi Ý

  1. Khi được chứng kiến một điều phi thường, bạn thường làm gì?  Bạn nghĩ gì về người đã thực hiện điều đó?

Câu Hỏi Thảo Luận

  1. Đám đông đến dự lễ Vượt Qua tại Jerusalem nhận biết điều gì (12:12)?  Họ quyết định làm gì để chào đón Chúa (12:13)?  Những lời tung hô của họ có ý nghĩa gì?
  2. Đức Chúa Jesus xuất hiện trước đám đông trong hình ảnh nào (12:14)?  Vì sao (12:15)? Xin xem thêm Xa-cha-ri 9:9.  Các môn đệ của Chúa hiểu gì về những việc đang diễn ra (12:16)?
  3. Những người đã chứng kiến Đức Chúa Jesus cứu La-xa-rơ sống lại đã làm gì (12:17)?  Kết quả của việc đó là gì (12:18)?  Những người Pha-ri-si đã nhận định như thế nào về thái độ của đoàn dân đối với Chúa (12:19)?

Câu Hỏi Suy Gẫm

  1. Đức Chúa Jesus đã thực hiện điều kỳ diệu nào cho bạn, cho gia đình bạn, hay cho Hội Thánh của bạn?  Cộng đồng quanh nơi bạn sống có biết điều đó hay không?  Tại sao?
  2. Nếu cộng đồng quanh nơi bạn sống biết những việc kỳ diệu Chúa làm, ảnh hưởng của điều đó là gì?  Tại sao?     

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top