Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Kinh Thánh » Cùng Học Kinh Thánh: Giăng 11:45-57

Cùng Học Kinh Thánh: Giăng 11:45-57

Cùng Học Kinh Thánh
Giăng 11:45-57

Câu Hỏi Gợi Ý

  1. Có bao giờ bạn phủ nhận những bằng cớ hiển nhiên để hành động theo một ý mà mình đã chọn hay không?  Có ai bị tổn thương vì quyết định đó của bạn hay không?    

Câu Hỏi Thảo Luận

  1. Sau khi chứng kiến việc Đức Chúa Jesus cứu sống La-xa-rơ, một số người Do Thái đã có thái độ nào (11:45)?  Một số người khác đã làm gì (11:46)?
  2. Nghe tin đó, những lãnh đạo Do Thái giáo đã làm gì (11:47a)? Họ đã nhận xét gì về những việc Chúa đã làm (11:47b)?  Tại sao với những bằng chứng thuyết phục như vậy, họ vẫn không tin Chúa? 
  3. Mối quan tâm của giới lãnh đạo Do Thái giáo là gì (11:48)? Ai là người lãnh đạo của họ trong lúc đó (11:49)?  Người này đề nghị giải pháp nào để giải quyết vấn đề (11:50)?  Và cuối cùng họ quyết định làm gì (11:53)?
  4. Tác giả Phúc Âm Giăng đã nhận định gì về câu nói của người lãnh đạo của Do Thái giáo này (11:51)?  Theo tác giả Phúc Âm Giăng, sự hy sinh của Chúa không chỉ cho người Do Thái nhưng còn cho ai nữa (11:52)?  Dựa vào đâu, Giăng có nhận định như vậy (3:14-16)
  5. Những lãnh đạo Do Thái giáo đã công bố điều gì (11:57)?  Đức Chúa Jesus đã làm gì khi biết điều đó (11:54)?  Theo bạn tại sao?  Xem thêm (7:6).  Điều này xảy ra trong khoảng thời gian nào? Người Do Thái làm gì trong khoảng thời gian đó (11:55)?  Họ tìm kiếm ai và họ tranh luận điều gì (11:56)?    

Câu Hỏi Suy Gẫm

  1. Nếu bạn là một lãnh đạo Do Thái có mặt trong buổi  họp nói trên, bạn sẽ làm gì?   Động lực nào khiến bạn nói, hay không nói, một sự thật nào về Chúa trong bối cảnh tương tự như vậy?
  2. Có bao giờ bạn thấy Chúa hành động không giống như bạn nghĩ, hay những điều liên quan đến Chúa gây khó khăn cho bạn hay không? Trong trường hợp đó bạn đã làm gì?   

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

Leave a Comment

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top