Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Kinh Thánh » Cùng Học Kinh Thánh: Giăng 11:38-44

Cùng Học Kinh Thánh: Giăng 11:38-44

 

Cùng Học Kinh Thánh
Giăng 11:38-44

Câu Hỏi Gợi Ý

  1. Bạn thương ai nhất? Nếu người đó phải xa bạn ngoài ý muốn của người đó, bạn cảm thấy thế nào?  Nếu có ai giúp người đó trở về với bạn, bạn sẽ nói gì với người đã giúp đỡ người thương của mình?

Câu Hỏi Thảo Luận

  1. Đức Chúa Jesus cảm xúc như thế nào khi Ngài đến trước phần mộ (11:38a)?  Hiện trạng của phần mộ như thế nào (11:38b)?  Đức Chúa Jesus truyền cho họ làm gì (11:39a)? Ma-thê đáp lại mạng lệnh của Chúa như thế nào (11:39b)?  Lời nói (11:27) và hành động (11:39b) của Ma-thê có gì khác nhau?  Đức Chúa Jesus đã nhắc Ma-thê điều gì (11:40)?
  2. Những người có tại đó đã làm gì trước mạng lệnh của Chúa (11:41a)?  Khi Đức Chúa Jesus cầu nguyện, Ngài gọi Đức Chúa Trời là ai (11:41b)?  Đức Chúa Jesus cảm ơn Đức Chúa Trời về điều gì (11:41c-11:42a)?  Mục đích của việc Đức Chúa Jesus cầu nguyện trong lần này là gì (11:42b)?
  3. Sau khi cầu nguyện xong, Đức Chúa Jesus đã làm gì (11:43)?  Chuyện gì đã xảy ra (11:44a)?  Tình trạng của La-xa-rơ như thế nào (11:44b)? Đức Chúa Jesus truyền cho những người có mặt tại đó làm gì cho La-xa-rơ (11:44c)?
  4. Nếu bạn là một trong những nhân vật có mặt tại đó (Mary, Ma-thê, La-xa-rơ, những người chứng kiến), sau khi thấy La-xa-rơ sống lại, bạn sẽ nói gì với Chúa, với những người khác?

Câu Hỏi Suy Gẫm

  1. Ma-thê mặc dầu nói rằng bà tin Chúa (11:27) nhưng khi đối diện với một thực tế đau buồn – xác chết anh mình đang hôi thối (11:39b) – bà đã ngăn cản Chúa.  Có những điều gì đã xảy ra trong khứ (việc qua đời của người thân, đổ vỡ trong tình cảm, …) đang ngăn trở bạn trong việc tin cậy Chúa cứu giúp bạn và gia đình bạn hay không?  Tại sao?
  2. Có những người, như La-xa-rơ, không thể tự mình thoát khỏi hoàn cảnh đáng thương của họ. Nếu Chúa cho bạn có cơ hội giúp gỡ bỏ những trói buộc và cất đi những gánh nặng của họ để họ có thể bước đi trở lại, bạn có sẵn lòng làm hay không?  Tại sao?
  3. Đức Chúa Jesus đã cứu bạn hoặc người thân của bạn khỏi sự chết tâm linh nào? Bạn đã nói gì với Chúa trước sự cứu giúp của Ngài?  Bạn có thuật lại điều Chúa làm cho những người khác hay không?  Tại sao?
  4. Giống như La-xa-rơ, tình trạng thuộc linh của bạn đang ở trong giai đoạn nào: a. Vẫn còn nằm trong phần mộ. b. Đã sống rồi nhưng vẫn còn quấn vải liệm c. Sống hoàn toàn tự do trong Chúa? 

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

Leave a Comment

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top