Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Kinh Thánh » Cùng Học Kinh Thánh – Giăng 11:28-37

Cùng Học Kinh Thánh – Giăng 11:28-37

Cùng Học Kinh Thánh
Giăng 11:28-37

Câu Hỏi Gợi Ý

  1. Khi gia đình của bạn tổ chức những buổi họp mặt tiếp khách, trách nhiệm của bạn trong dịp đó là gì? Công việc của bạn có quá bận rộn không?   Ai là người mà bạn mong muốn gặp trong những dịp này? Có bao giờ vì quá bận rộn với trách nhiệm, bạn không có dịp gặp người đó hay không?

Câu Hỏi Thảo Luận

  1. Sau khi gặp Đức Chúa Jesus, Ma-thê đã làm gì (11:28)?  Mary làm gì khi biết tin Chúa đến (11:29)? Lúc đó Đức Chúa Jesus đang ở tại đâu (11:30)?  Những người Do Thái có mặt tại đó đã làm gì (11:31)?
  2. Mary có thái độ nào khi gặp Chúa (11:32)?  Câu nói của hai chị em Ma-thê (11:21) và Mary (11:32) thể hiện nhận thức chung nào của họ về Đức Chúa Jesus?  Theo bạn, tại sao?
  3. Đức Chúa Jesus bộc lộ cảm xúc nào khi Ngài thấy Mary và những người cùng đi khóc thương La-xa-rơ (11:33)?  Đức Chúa Jesus hỏi họ điều gì (11:34)?  Họ trả lời như thế nào (11:34)?  Đức Chúa Jesus đã làm gì (11:35)? Những người Do Thái có mặt tại đó nhận biết điều gì (11:36)?  Và họ nghĩ gì về Chúa (11:37)? 

Câu Hỏi Suy Gẫm

  1. Mary bận rộn trong việc tiếp khách (11:31) nên cô không biết Chúa đến; do đó Đức Chúa Jesus đã cho gọi cô (11:28).  Câu chuyện này nhắc nhở bạn điều gì trong mối tương giao của bạn với Chúa? 
  2. Có bao giờ bạn đến thăm những người đang sống trong hoàn cảnh đau buồn, tang chế, hoặc bất hạnh hay không?  Bạn thấy điều gì?  Bạn cảm xúc như thế nào trước tình cảnh của họ?  Bạn đã làm gì trong hoàn cảnh đó?
  3. Mary và Ma-thê có cùng nhận thức chung về Chúa.  Những người trong gia đình của bạn có cùng một nhận thức với bạn về Đức Chúa Jesus hay không?  Nếu không, bạn cần làm gì để có được điều đó?   

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top