Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Kinh Thánh » Cùng Học Kinh Thánh – Giăng 11:17-27

Cùng Học Kinh Thánh – Giăng 11:17-27

Cùng Học Kinh Thánh
Giăng 11:17-27

Câu Hỏi Gợi Ý

  1. Lúc cần nhờ một nhân vật quan trọng giúp đỡ, bạn đã làm gì để gặp người đó? Khi gặp người đó, bạn trình bày hoàn cảnh của mình như thế nào?  Theo bạn, thái độ của bạn trong lần tiếp xúc đó có phải là một yếu tố ảnh hưởng đến kết quả của việc bạn yêu cầu hay không?

Câu Hỏi Thảo Luận

  1. Khi Đức Chúa Jesus đến nơi, tình trạng của La-xa-rơ như thế nào (11:17)?  Những người nào khác đã có mặt tại đó (11:19)? Tại sao (11:18)?  Điều này cho thấy uy tín của La-xa-rơ như thế nào?
  2. Ma-thê đã làm gì khi hay tin Chúa đến (11:20)?  Lúc đó Đức Chúa Jesus đang ở tại đâu (11:30)? Việc Ma-thê chạy đi đón Đức Chúa Jesus từ xa, thể hiện tấm lòng của Ma-thê đối với Chúa như thế nào?
  3. Lời đầu tiên Ma-thê thưa với Chúa là gì (11:21)?  Sau đó, cô nói thêm điều gì (11:22)?  Câu nói này thể hiện sự hiểu biết của Ma-thê về Đức Chúa Jesus như thế nào? 
  4. Đức Chúa Jesus đã trả lời thế nào trước lời gợi ý của Ma-thê (11:23)? Ma-thê bày tỏ nhận thức của cô về điều cô nghe từ Chúa như thế nào (11:24)?
  5. Đức Chúa Jesus đã mặc khải cho Ma-thê biết thêm điều gì về chính Ngài (11:25)?  Chúa hứa điều gì, và Ngài đã trực tiếp hỏi Ma-thê điều gì (11:26)?   Ma-thê đã xác định niềm tin của cô nơi Chúa như thế nào (11:27)? Ma-thê tin Đức Chúa Jesus là ai (11:27)?  Điều này có ý nghĩa quan trọng như thế nào?  Câu nói của Ma-thê thể hiện sự khác biệt nào so với nội dung của buổi trò chuyện trong lần Ma-thê gặp Chúa trước đó (Lu-ca 10:38-42).

Câu Hỏi Suy Gẫm

  1. Khi thăm một người có thân nhân vừa qua đời, bạn nói gì với họ?  Bạn có thể làm gì trong khả năng của mình đề giúp họ?
  2. Có bao giờ bạn cảm thấy dường như Chúa không lắng nghe lời bạn cầu xin với Ngài?  Bạn đã làm gì trong hoàn cảnh đó?  Bạn học được gì qua phân đoạn Kinh Thánh này?  Sự hiểu biết đó giúp như thế nào trong trường hợp của bạn? 
  3. Có bao giờ, giống như Ma-thê, Chúa muốn biết đức tin của bạn đang ở mức độ nào trước khi Ngài thực hiện điều bạn yêu cầu hay không?   Bạn sẽ thưa với Chúa điều gì để bày tỏ đức tin của mình nơi Chúa.   

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top