Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Kinh Thánh » Cùng Học Kinh Thánh – Giăng 10:22-29

Cùng Học Kinh Thánh – Giăng 10:22-29

Cùng Học Kinh Thánh
Giăng 10:22-29

Câu Hỏi Gợi Ý

  1. Có bao giờ bạn bị ép phải xác nhận điều gì bằng lời nói dầu rằng việc làm của bạn đã chứng minh điều đó hay không?  Chuyện gì đã xảy ra?  Vì sao bạn nghĩ rằng bạn không cần phải nói thêm?   

Câu Hỏi Thảo Luận

  1. Câu chuyện này xảy ra tại đâu và vào lúc nào (10:22)?  Khi đó Đức Chúa Jesus ở tại đâu (10:23)?  Người Do Thái đã hỏi Chúa điều gì (10:24)?  Lễ Khánh Thành – Bản Việt Ngữ (10:22) – là lễ Hanukkak, ngày người Do Thái kỷ niệm sự kiện tái cung hiến Đền Thờ dưới thời Judas Maccabeus.  Trong bối cảnh của ngày lễ như vậy, theo bạn vì sao người Do Thái đã hỏi Chúa điều này?
  2. Đức Chúa Jesus đã trả lời vì sao Ngài không cần phải nói thêm về Ngài (10:25)? Tại sao người Do Thái không tin Ngài (10:26)? Đặc điểm của chiên thuộc về Chúa là gì (10:27)?  Đặc điểm này có gì giống và khác với điều Chúa nói trong (10:14)?
  3. Chúa hứa điều gì cho những chiên thuộc về Ngài (10:28)?  Lời hứa đó được bảo đảm như thế nào (10:29)? 

Câu Hỏi Suy Gẫm

  1. Bạn đã vượt qua những thành kiến nào để đến với Đức Chúa Jesus? Điều gì nơi Đức Chúa Jesus (lời nói, quyền năng, tình thương, …) đã thuyết phục bạn rằng Ngài chính là Đấng Cứu Thế?   
  2. Đối với bạn, điều gì nơi Đức Chúa Jesus chứng minh Ngài là Đức Chúa Trời chứ không phải chỉ là con người?  Điều này đã ảnh hưởng nơi đức tin của bạn như thế nào? Lời hứa của Chúa trong (10:28) có ý nghĩa gì với bạn?

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top