Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Kinh Thánh » Cùng Học Kinh Thánh – Giăng 9:13-23

Cùng Học Kinh Thánh – Giăng 9:13-23

Cùng Học Kinh Thánh
Giăng 9:13-23

Câu Hỏi Gợi Ý

  1. Có bao giờ bạn bị chất vấn vì một điều tốt đẹp đã xảy đến cho mình hay không?  Chuyện gì đã xảy ra?  Bạn đã trả lời như thế nào?  Phản ứng của người nghe ra sao?

Câu Hỏi Thảo Luận

  1. Những người chung quanh đã đem người được chữa lành đi đâu (9:13)? Lý do nào họ dẫn người này đến đây (9:14)? Những người Pha-ri-si đã hỏi người được chữa lành điều gì?  Và người này đã trả lời như thế nào (9:15)?
  2. Một số người Pha-ri-si đã nghĩ gì về Đức Chúa Jesus (9:16a; 5:9-10)? Quan điểm của một số người khác như thế nào (9:16b)?  Kết quả ra sao (9:16c)?  Cuối cùng, họ làm gì (9:17a)?  Câu trả lời mà họ nhận được là gì (9:17b)
  3. Những người Do Thái có nghi vấn nào?  Họ đã làm gì (9:18)?  Và họ hỏi điều gì (9:19)?  Cha mẹ của người được chữa lành đã trả lời như thế nào (9:20-21)?  Tại sao (9:22-23)?  Bạn nghĩ gì về câu trả lời của những người này?      

Câu Hỏi Suy Gẫm

  1. Có bốn nhóm người khác nhau trong câu chuyện này: dân Do Thái, người Pha-ri-si, người được chữa lành, và cha mẹ người đó? Tất cả đều muốn hiểu rõ một vấn đề. Mỗi nhóm biết chắc điều gì? Và mỗi nhóm không biết điều?  Những chi tiết mà mỗi nhóm biết đã bổ sung cho nhau. Dầu vậy, vấn đề có sáng tỏ hay không?  Tại sao?  Nếu bạn có mặt tại đó, bạn sẽ nói gì?
  2. Chúa đã làm gì cho bạn? Bạn sẽ nói gì về Chúa cho người khác khi họ hỏi Ngài?  Có bao giờ bạn ngần ngại, hay tránh né, không dám trình bày hết những cảm nhận của mình về Chúa hay không?  Tại sao?
  3. Tại sao Đức Chúa Jesus cứ tiếp tục chữa lành trong ngày Sa-bát, vừa gây ngộ nhận, vừa làm cho những người Pha-ri-si phải khó chịu?  Lý do nào Chúa làm như vậy?  Bạn học được điều gì qua việc làm của Chúa?       

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

Leave a Comment

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top