Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Kinh Thánh » Cùng Học Kinh Thánh: Giăng 8:42-47

Cùng Học Kinh Thánh: Giăng 8:42-47

Cùng Học Kinh Thánh
Giăng 8:42-47

Câu Hỏi Gợi Ý

  1. Có khi nào bạn được khen là giống cha của bạn hay không? Bạn giống cha bạn ở điểm nào? Bạn có thích điểm giống nhau đó hay không? Tại sao?

Câu Hỏi Thảo Luận

  1. Khi người Do Thái tuyên bố họ là con Đức Chúa Trời (8:41), Đức Chúa Jesus đã nhận định như thế nào (8:42)?  Theo Đức Chúa Jesus, đặc điểm của một người con của Đức Chúa Trời là gì (8:42a)?  Tại sao (8:42b)?  Hãy so sánh hai câu (8:39b) và (8:42b), xin cho biết Đức Chúa Jesus nhấn mạnh đặc điểm của một người con với cha của mình là gì?
  2. Đức Chúa Jesus đã hỏi người Do Thái điều gì (8:43a)? Nếu họ đúng là người sống trong cùng một gia đình của Đức Chúa Trời, tại sao họ không hiểu Đức Chúa Jesus?  Đức Chúa Jesus đã trả lời giúp cho câu hỏi mà Ngài hỏi họ như thế nào (8:43b)?  Xin xem thêm (10:27a). 
  3. Đức Chúa Jesus nói người Do Thái là con của ai (8:44a)?  Đặc điểm trong mối liên hệ giữa con và cha mà Đức Chúa Jesus đã nhắc trong các câu (8:39b) và (8:42b), đã chứng minh như thế nào cho nhận định về mối liên hệ giữa người Do Thái và ma quỷ (8:44b)? Bản chất của ma quỷ là gì (8:44c)? Người Do Thái đã làm gì giống ma quỷ?
  4. Đức Chúa Jesus nêu thêm một lý do đã khiến người Do Thái không thể tin Chúa, lý do đó là gì (8:45)? Một trong những khác biệt giữa Đức Chúa Jesus (8:45) và ma quỷ (8:44c) là gì?  Nếu người Do Thái không đón nhận sự thật trong Đức Chúa Jesus thì họ thuộc về ai?  Đức Chúa Jesus đã giúp người Do Thái đối diện với hai câu hỏi căn bản, nhằm giúp họ đi đến quyết định trong mối tương giao với Ngài: Nếu Ngài sai, tại sao họ không trưng dẫn bằng chứng để buộc tội Ngài (8:46a)? Ngược lại, nếu Ngài đúng, tại sao họ không tin Ngài (8:46b)?
  5. Sau cùng, Đức Chúa Jesus đã tóm lược điều Ngài trình bày như thế nào (8:47)? Trong câu (8:47a), Đức Chúa Jesus xác nhận Ngài là ai?  Trong câu (8:47b), Đức Chúa Jesus khẳng định sự thật nào trong mối quan hệ của người Do Thái với Đức Chúa Trời?  

Câu Hỏi Suy Gẫm

  1. Ý muốn của Đức Chúa Trời trên đời sống của bạn là gì? Nếu bạn nhận mình là con của Đức Chúa Trời, bạn có làm theo ý muốn của Chúa hay không (8:39b; 8:42b)? 
  2. Nếu bạn là người trong gia đình của Đức Chúa Trời, bạn có tin tất cả những lời dạy dỗ của Đức Chúa Jesus hay không?  Nếu không, tại sao?  Mối nguy hiểm của việc không tin Đức Chúa Jesus là gì (8:44)
  3. Tình yêu mà bạn dành cho Đức Chúa Jesus đã thể hiện như thế nào?  Những người chung quanh bạn có nhận biết bạn là con của Đức Chúa Trời qua tình yêu mà bạn dành cho Đức Chúa Jesus hay không? Tại sao?

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top