Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Kinh Thánh » Cùng Học Kinh Thánh – Giăng 8:20-30

Cùng Học Kinh Thánh – Giăng 8:20-30

Cùng Học Kinh Thánh
Giăng 8:20-30

Câu Hỏi Gợi Ý

  1. Có bao giờ bạn hối tiếc vì đã đánh mất cơ hội trò chuyện với một người, bởi vì bạn không ngờ rằng bạn sẽ chẳng bao giờ gặp lại người đó nữa hay không? Điều bạn muốn nói với người đó là gì? Vì sao bạn không bao giờ có cơ hội để nói với người đó nữa?

Câu Hỏi Thảo Luận

  1. Đức Chúa Jesus đã phán những lời này tại đâu? Vào lúc nào? Tại sao những lãnh đạo Do Thái đã không thể bắt Chúa dù Ngài đang ở ngay trong khu vực do họ quản lý (8:20)?
  2. Đức Chúa Jesus đã phán điều gì với họ?  Khi Chúa lìa khỏi họ, điều mà họ sẽ gánh chịu là gì (8:21)?  Xin so sánh (8:21-22) với (7:34-36), và cho biết lần này họ hiểu lầm điều Ngài nói như thế nào (8:22)?  Những câu hỏi của họ trong 8:22 ngụ ý như thế nào về khả năng họ sẽ tìm được Chúa?
  3. Đức Chúa Jesus đã giải thích vì sao họ không thể gặp được Ngài (8:23)?  Lý do nào khiến họ phải chết trong tội của mình (8:24)?
  4. Sau khi nghe lời giải thích của Chúa, họ đã hỏi Ngài điều gì (8:25)?  Đức Chúa Jesus đã trả lời Ngài là ai, công việc của Ngài là gì, và Ngài từ đâu đến (8:26)?  Trong cuộc đối thoại này, bao nhiêu lần Đức Chúa Jesus nói với họ Ngài là ai (8:16, 18, 26, 29)?  Tại sao họ không hiểu điều Chúa nói (8:27)?
  5. Trong câu (8:28), Đức Chúa Jesus công bố Ngài là ai (Xin xem thêm Đa-ni-ên 7:13-14)? Mối liên hệ của Đức Chúa Jesus với Đức Chúa Cha như thế nào (8:28-29)?  Lời giải thích của Chúa ảnh hưởng như thế nào trên một số người trong đám đông (8:30)?  Trong khi đó, vì sao nhiều người khác vẫn không có được đức tin nơi Chúa (8:27; 8:19; 6:42).

Câu Hỏi Suy Gẫm

  1. Bạn đang sử dụng cơ hội được tương giao với Chúa như thế nào?  Nếu Chúa phải nói lời từ biệt với bạn như trong câu (8:21, 23-24), bạn sẽ thưa với Chúa điều gì trước khi Ngài ra đi? 
  2. Một số người Do Thái nghĩ rằng họ biết cha của Đức Chúa Jesus là ai; do đó họ không thể hiểu những điều Đức Chúa Jesus nói và không tin Ngài là Đấng Cứu Thế.  Những thông tin nào bạn nghe người khác nói về Chúa có thể gây trở ngại cho niềm tin vào Chúa của bạn? 
  3. Bạn cần làm gì khi nghe những thông tin không tốt về Chúa, hay về Hội  Thánh?   Trong trường hợp đó, nếu bạn cần phải đi đến một quyết định, quyết định của bạn đã dựa trên sự suy xét của chính mình, hay theo nhận định của người khác?  Bạn có phải hối tiếc về quyết định của mình hay không? Tại sao? 

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top