Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Kinh Thánh » Cùng Học Kinh Thánh: Giăng 8:12-19

Cùng Học Kinh Thánh: Giăng 8:12-19

Cùng Học Kinh Thánh
Giăng 8:
12-19

Câu Hỏi Gợi Ý

  1. Có bao giờ bạn đi đến một nơi xa lạ?  Bạn có nhờ ai hướng dẫn hay không?  Tại sao bạn nhờ người đó?

Câu Hỏi Thảo Luận

  1. Đức Chúa Jesus công bố điều gì với đám đông (8:12)? Ngài phán điều này ở đâu (8:20)? Ngài hứa ban điều gì cho những người theo Ngài (8:12)? Ý nghĩa của “ánh sáng” và “bóng tối” mà Chúa muốn nói là gì?
  2. Người Pha-ri-si nhận định về lời công bố của Chúa như thế nào (8:13)?  Đức Chúa Jesus đã trả lời họ như thế nào (8:14)?  Việc Đức Chúa Jesus biết Ngài từ đâu đến và Ngài sẽ đi đâu liên hệ như thế nào đến lời công bố của Ngài?  Người Pha-ri-si đã xét đoán theo tiêu chuẩn nào (8:15)? Nếu Đức Chúa Jesus cần xét đoán, tại sao phán quyết của Ngài không sai (8:16)?  Vì sao (8:17)?  Tại sao sự xác nhận của Đức Chúa Cha là quan trọng (8:18)?
  3. Người Pha-ri-si đã hỏi Đức Chúa Jesus điều gì (8:19a)?  Câu hỏi của họ cho thấy mối liên hệ của họ với Đức Chúa Trời như thế nào?  Đức Chúa Jesus trả lời họ thế nào (8:19b)?  Theo bạn, tại sao Đức Chúa Jesus không trả lời trực tiếp ai là Cha của Ngài?      

Câu Hỏi Suy Gẫm

  1. Bạn biết gì về Đức Chúa Jesus?   Đức Chúa Jesus công bố rằng Ngài là ánh sáng có ý nghĩ gì với bạn?  Nếu bạn theo Chúa, bạn có “ánh sáng của sự sống” trong cuộc đời mình chưa?  Ánh sáng đó đã ảnh hưởng như thế nào trên cuộc đời của bạn, và cho môi trường nơi bạn đang sống hiện nay?
  2. Trong cuộc sống hằng ngày của mình, những người chung quanh có tin vào lời nói của bạn hay không?  Điều gì đã dẫn họ đến thái độ đó?  Tại sao bạn nghĩ mình là người đáng tin cậy? 
  3. Bạn xét đoán những người chung quanh theo tiêu chuẩn nào?  Bạn có nghĩ là mình xứng đáng để đứng trong vị trí của một người xét xử người khác hay không?  Tại sao?
  4. Nếu có người chưa biết Đức Chúa Trời hỏi bạn Đức Chúa Trời là ai, bạn có thể trả lời câu hỏi này hay không?  Bạn có dám nói như Đức Chúa Jesus rằng “Nếu anh biết tôi thì anh sẽ biết Đức Chúa Trời là Đấng như thế nào” hay không?

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

Leave a Comment

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top