Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Kinh Thánh » Cùng Học Kinh Thánh – Giăng 7:1-13

Cùng Học Kinh Thánh – Giăng 7:1-13

Cùng Học Kinh Thánh
Giăng 7:1-13

Câu Hỏi Gợi Ý

  1. Có bao giờ bạn nhận một lời khuyên từ những người trong gia đình? Về chuyện gì? Bạn đã làm gì trước lời khuyên đó?

Câu Hỏi Thảo Luận

  1. Sau những điều đó Đức Chúa Jesus đã đi đâu?  Tại sao (7:1)? Lý do nào khiến người Do Thái làm điều này (5:16-18)? Sự kiện nào sắp xảy ra (7:2)?  Các em của Đức Chúa Jesus đã khuyên Chúa điều gì (7:3)?  Lý do của lời khuyên đó là gì (7:4)?
  2. Tác giả Phúc Âm Giăng giải thích vì sao họ đã nói với Đức Chúa Jesus như vậy (7:5)?  Xin phân tích thêm để hiểu về nhận định này.  Các em của Đức Chúa Jesus có biết những việc Chúa đã làm không (7:4)?  Các em của Chúa có biết người Do Thái đang âm mưu giết Chúa hay không (7:1; 7:30; 7:32; 7:44)? Phản ứng của nhiều người lúc đó như thế nào (6:42; 6:66)? Theo bạn, động lực nào khiến các em của Chúa khuyên Ngài cùng họ lên Jerusalem như vậy?  
  3. Đức Chúa Jesus đã trả lời như thế nào (7:6)?  Tại sao Chúa không quở trách họ?  Tại sao nhiều người ghét Đức Chúa Jesus mà không ghét những người khác (7:7)? Chúa truyền cho các em của Ngài làm gì (7:8)?
  4. Sau khi trả lời cho các em của mình, Đức Chúa Jesus đã làm gì (7:9)?  Sau đó Ngài đã làm gì (7:10)?  Vì sao (7:11)?   Dư luận của công chúng về Đức Chúa Jesus như thế nào (7:12)?  Tại sao không ai dám có nhận định công khai về Đức Chúa Jesus vào lúc đó (7:13)? 

Câu Hỏi Suy Gẫm

  1. Tại sao Đức Chúa Jesus không công khai đi lên Jerusalem?  Lý do Chúa cho biết Ngài hành động như vậy là gì (7:6)?  Theo bạn, những điều gì trong Hội Thánh ngày nay nên thực hiện công khai, và những điều nào nên thực hiện kín đáo vì chưa đúng lúc?  Theo bạn, những nơi nào công việc Chúa cần thực hiện kín đáo?   
  2. Người Do Thái có những nhận định khác nhau về Đức Chúa Jesus? Nhận định của bạn về Đức Chúa Jesus là gì? Bạn có công khai bày tỏ điều đó cho nhiều người biết không?  Tại sao? Việc công khai xác nhận Chúa có ảnh hưởng như thế nào trên những người khác và cho chính người nói (Giăng 10:41-42; 9:30-34)?

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top