Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Kinh Thánh » Cùng Học Kinh Thánh – Giăng 6:59-71

Cùng Học Kinh Thánh – Giăng 6:59-71

Cùng Học Kinh Thánh
Giăng 6:59-71

Câu Hỏi Gợi Ý

  1. Bạn có dễ dàng thay đổi ý kiến hay không? Yếu tố nào ảnh hưởng trên thái độ của bạn? Tại sao?

Câu Hỏi Thảo Luận

  1. Đức Chúa Jesus đã nói những điều này ở đâu (6:59)? Ngài đã dạy điều gì? (6:54-56)? Phản ứng của đa số những người theo Đức Chúa Jesus như thế nào (6:60)? Xin so sánh với thái độ của họ một ngày trước đó (6:14-15)?   
  2. Biết được tâm trạng của họ, Đức Chúa Jesus đã hỏi họ điều gì (6:61)?  Trong câu hỏi kế tiếp Đức Chúa Jesus muốn họ đối diện với sự thật nào (6:62)?  Họ đã theo Chúa với mục đích gì (6:26)?  Kết quả của việc tìm kiếm nhu cầu thể chất là gì (6:63a)?  Đức Chúa Jesus đã khuyến khích họ điều gì (6:27)?  Và điều đó đến từ đâu (6:63)?
  3. Đức Chúa Jesus đã nói rõ điều gì (6:64)?  Đức Chúa Jesus đã giải thích điều Ngài nói trước đó như thế nào (6:44 và 6:65)? Dựa vào những câu Kinh Thánh này, người được Đức Chúa Trời đưa đến với Đức Chúa Jesus là những người nào?  Sau đó, nhiều môn đệ của Chúa đã làm gì (6:66)?
  4. Trước thực tế đang xảy ra, Đức Chúa Jesus đã hỏi mười hai môn đồ điều gì (6:67)?  Phi-e-rơ, đại diện các môn đồ, đã trả lời như thế nào (6:68)?  Ông xưng nhận Đức Chúa Jesus là ai (6:69)?  Câu trả lời của Phi-e-rơ liên hệ như thế nào đến điều mà Đức Chúa Jesus muốn những người theo Ngài cần hiểu rõ (6:68 với 6:63; 6:69 với 6:64, 6:33 và 6:51)?
  5. Đức Chúa Jesus đã nói thêm điều gì về các môn đồ của Ngài (6:70-71)?  Theo bạn, tại sao Giu-đa không rời bỏ Chúa vào lúc đó? 

Câu Hỏi Suy Gẫm

  1. Bạn thích điều gì nơi Chúa?  Có điều nào trong niềm tin nơi Chúa khiến bạn cảm thấy khó có thể chấp nhận được?  Bạn đã phản ứng thế nào: Lui đi trong đức tin hay tiếp tục theo Chúa (6:66)?  Tại sao? 
  2. Trong Hội Thánh ngày nay có một số người theo Chúa nhưng không tin Ngài (6:64), theo bạn, Hội Thánh cần làm gì với những người đó? 
  3. Nếu Đức Chúa Jesus hỏi bạn như Ngài đã hỏi các môn đồ, bạn trả lời Chúa như thế nào?  Tại sao?

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

Leave a Comment

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top