Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Kinh Thánh » Cùng Học Kinh Thánh: Giăng 6:25-40

Cùng Học Kinh Thánh: Giăng 6:25-40


Cùng Học Kinh Thánh
Giăng 6:25-40

Câu Hỏi Gợi Ý

  1. Bạn đang tìm kiếm điều gì? Động lực thúc đẩy bạn làm điều đó là gì? Điều bạn tìm kiếm đó có giá trị được bao lâu?

Câu Hỏi Thảo Luận

  1. Khi gặp Chúa, đoàn dân đã hỏi Chúa điều gì (6:25)? Đức Chúa Jesus nhắc đoàn dân động cơ khiến họ tìm kiếm Ngài là gì (6:26)? Chúa dạy đoàn dân điều họ nên làm là gì (6:27)? Tại sao?
  2. Đoàn dân đã đáp lại như thế nào (6:28)? Đức Chúa Jesus cho họ biết họ cần làm gì (6:29)? Đoàn dân đã đặt điều kiện gì với Chúa (6:30)? Lý do (6:31)?  Đức Chúa Jesus lưu ý đoàn dân ai là người đã ban bánh cho tổ phụ của họ (6:32)?  Đức Chúa Jesus đã giải thích bánh đến từ trời là gì (6:33)?  Đoàn dân đã nói rõ mục đích của họ là gì (6:34)?
  3. Đức Chúa Jesus giải thích Bánh Sự Sống là gì và Ngài hứa điều gì cho những người tiếp nhận (6:35)? Đức Chúa Jesus đã lưu ý đoàn dân thái độ của họ như thế nào (6:36)?  Có gì khác biệt giữa đoàn dân với những người do Đức Chúa Trời ban cho Đức Chúa Jesus (6:37)?  Tại sao những người đó tin Đức Chúa Jesus (6:38)? Đức Chúa Jesus có những lời hứa nào cho những người tin Ngài (6:39-40)?  

Câu Hỏi Suy Gẫm

  1. Bạn theo Chúa với mục đích gì?  Nếu Chúa khuyên bạn như Ngài đã khuyên đoàn dân, bạn phản ứng thế nào?  Bạn có đặt thêm điều kiện với Chúa hay không?

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top