Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Kinh Thánh » Cùng Học Kinh Thánh – Giăng 6:1-15

Cùng Học Kinh Thánh – Giăng 6:1-15

Cùng Học Kinh Thánh
Giăng 6:1-15

Câu Hỏi Gợi Ý

  1. Có bao giờ bạn phải chuẩn bị thức ăn cho một buổi tiệc có đông người tham dự hay không? Bao nhiêu người đã người tham dự?  Bao nhiêu tiền bạn chi cho buổi tiệc? Bạn đã đi chợ bao nhiêu lần? Bạn mất bao nhiêu thời gian cho việc mua sắm và chuẩn bị? Bao nhiêu người đã giúp bạn trong công việc này?  

Câu Hỏi Thảo Luận

  1. Đức Chúa Jesus đã đi đâu (6:1)? Ngài đến tận nơi nào (6:3)? Tại sao đoàn dân đi theo Chúa (6:2)?  Thời gian xảy ra câu chuyện là vào lúc nào (6:4)?
  2. Mối quan tâm của Đức Chúa Jesus là gì (6:5)? Tại sao Chúa lại quan tâm?  Chúa đã hỏi Phi-líp điều gì (6:5)?  Mục đích Chúa hỏi để làm gì (6:6)?  Phi-líp đã trả lời như thế nào (6:7)? Anh-rê cho biết điều gì (6:8-9)?
  3. Đức Chúa Jesus truyền cho đoàn dân làm gì (6:10)? Khung cảnh của nơi đó như thế nào? Có bao nhiêu người tại đó?  Đức Chúa Jesus đã làm gì?  Ai là người được nhận thực phẩm (6:11)? Có đủ thức ăn cho mọi người hay không?  Chúa truyền cho các môn đồ làm gì (6:12)? Kết quả ra sao (6:13)? Bạn học được gì qua dữ kiện thực phẩm còn lại lại nhiều hơn thực phẩm đã có từ lúc ban đầu?
  4. Phản ứng của đoàn dân như thế nào sau khi chính họ kinh nghiệm phép lạ này (6:14)?  Họ suy nghĩ điều gì và dự tính làm gì (6:14-15)? Thời điểm của câu chuyện xảy ra (6:4) đã ảnh hưởng như thế nào trong dự tính của đoàn dân? Đức Chúa Jesus làm gì khi biết âm mưu của đoàn dân (6:15)?  Hành động của Ngài chứng tỏ điều gì? 

Câu Hỏi Suy Gẫm

  1. Mặc dầu Chúa biết những suy nghĩ không chính đáng của đoàn dân, nhưng khi họ có nhu cầu, Chúa vẫn giúp họ.  Bạn học được gì qua điều này?  Cộng đồng chung quanh nhà thờ của bạn có những nhu cầu nào? Bạn và Hội Thánh của bạn có thể làm gì cho họ? 
  2. Khi Chúa trao cho bạn một trách nhiệm, điều “đầu tiên” bạn suy nghĩ là gì?  Bạn có suy nghĩ giống như Phi-líp hay không (6:7)? Anh-rê đã gợi ý một giải pháp khác là gì và ông đã nhận xét gì về khả năng thực hiện của họ (6:9)?  Bên cạnh khó khăn mà Phi-líp đã nhắc đến, xin phân tích những khó khăn khác mà các môn đồ phải đối diện để chu cấp thức ăn cho năm ngàn người vào lúc này (tiệm nào có bánh sẵn để bán cho năm ngàn người cùng một lúc, địa điểm hẻo lánh của nơi đoàn dân đang tụ họp (6:1, 6:3), phương tiện di chuyển để chở bánh không có, đường xá khó khăn (6:1, 6:3), thời gian không đủ để làm chuyện này, …). Những lý do này có hợp lý để ủng hộ ý kiến không thể thực hiện trách nhiệm Chúa giao hay không?
  3. Về một phương diện khác, Phi-líp và Anh-rê đã cùng Chúa dự tiệc cưới tại Ca-na và biết điều Chúa đã làm tại đó (1:43-2:11). Vì sao họ nghĩ rằng họ không có cách giải quyết vào lúc này? Điều gì có thể giúp bạn tin – hoặc không tin – Chúa có thể giải quyết những nan đề ngày nay của bạn? Kết quả của câu chuyện đã trả lời cho câu hỏi của Chúa với Phi-líp như thế nào (6:5)?
  4. Theo bạn năm cái bánh và hai con cá biểu tượng cho điều gì?  Làm thế nào để Hội Thánh ngày nay có thể dùng nguồn tài nguyên đó để phục vụ tha nhân trong danh của Chúa?   
  5. Bạn có nghĩ rằng trong số năm ngàn người, ngoại trừ cậu bé, không có ai mang theo thức ăn hay không? Bạn có nghĩ rằng cậu bé quá khờ khạo khi dâng phần ăn của mình cho Chúa hay không? Bạn giống cậu bé hay giống đoàn dân? Bạn có ngần ngại trong việc dâng nguồn tài nguyên ít ỏi của mình (Lu-ca 21:2) – hoặc chỉ một bữa ăn của mình (Giăng 6:9) – cho nhu cầu thật lớn hiện tại của công việc Chúa hay không?

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top