Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Kinh Thánh » Cùng Học Kinh Thánh – Giăng 5:31-40

Cùng Học Kinh Thánh – Giăng 5:31-40

Cùng Học Kinh Thánh
Giăng 5:31-40

Câu Hỏi Gợi Ý

  1. Khi tiếp cận với một người chưa quen, điều gì làm bạn tin cậy người đó? Ai là người có thể giúp xác nhận uy tín của người đó với bạn?

Câu Hỏi Thảo Luận

  1. Thông thường, khi nghe một người tự nói về về mình, thính giả sẽ nghĩ gì (5:31)?  Khi nào thì lời tự xác nhận của một người có thể tin được? Tại sao lời tự xác nhận của Đức Chúa Jesus là đáng tin (5:32)?  Nhân vật đầu tiên đã làm chứng về nguồn gốc của Đức Chúa Jesus là ai (5:33)?  Uy tín của người này như thế nào (Ma-thi-ơ 3:4-7)?  Mục đích nào khiến Đức Chúa Jesus đã nhắc đến người này khi Ngài nói chuyện với những người Do Thái (5:34)?
  2. Đức Chúa Jesus đã so sánh vai trò của nhân vật này với điều gì?  Công dụng của vật đó là gì (5:35)? Người đó đã làm gì (1:7)? Và người Do Thái đã đón nhận người này như thế nào? Trong khi đó, Đức Chúa Jesus đã dùng biểu tượng nào để nói về chính Ngài (8:12; 1:7)?  Xin so sánh sự khác biệt giữa hai hình ảnh trên.  Bạn học được gì qua ý nghĩa của những điều này?
  3. Bằng chứng thứ hai đã minh chứng Đức Chúa Jesus từ Đức Chúa Trời đến là điều gì (5:36)? Xin so sánh (tính chất, công dụng, ảnh hưởng, …) của bằng chứng thứ nhất (Giăng) với bằng chứng thứ hai? Tại sao bằng chứng thứ hai lại lớn hơn Giăng (5:36)?
  4. Đức Chúa Jesus đã trích dẫn ai là bằng chứng thứ ba của Ngài (5:37)? Lý do nào khiến người Do Thái không nghe được hay không nhận được dữ kiện từ nguồn thứ ba này (5:37b – 5:38)?
  5. Động lực khiến người Do Thái học Kinh Thánh là gì (5:39)? Theo Đức Chúa Jesus, mục đích của Kinh Thánh là gì?  Dầu có bốn nguồn chứng thực rất giá trị như vậy, thái độ của người Do Thái đối với Đức Chúa Jesus như thế nào (5:40)?  

Câu Hỏi Suy Gẫm

  1. Điều gì khiến bạn tin Đức Chúa Jesus?  Qua lời giải thích về Ngài của một người nào đó? Qua những điều Đức Chúa Jesus đã làm trên đời sống của bạn hay một ai đó?  Qua sự soi dẫn hoặc mặc khải từ Đức Chúa Trời?  Hay qua những lời ký thuật về Đức Chúa Jesus được ghi lại trong Kinh Thánh?
  2. Từ kinh nghiệm của chính mình, theo bạn cần phải dùng bốn nguồn tài liệu trên như thế nào để giúp những người khác biết về Chúa và tin nhận Ngài?  Bạn đã thử áp dụng điều mình suy nghĩ hay không?  Kết quả ra sao? Bạn học được gì khi áp dụng những điều đó?
  3. Bạn học Kinh Thánh với mục đích gì?  Bạn có hiểu những chân lý Kinh Thánh dạy về Đức Chúa Jesus hay không?  Nếu không, điều gì đã cản trở niềm tin của bạn? Nếu có, qua những hiểu biết đó, bạn có đến với Đức Chúa Jesus để nhận được sự sống từ nơi Ngài hay không (5:40)?
  4. Trong khi có những người Do Thái và Pha-ri-si chống đối Đức Chúa Jesus bất chấp mọi bằng chứng, tuy nhiên cũng có những người Do Thái và Pha-ri-si đón nhận sứ điệp của Giăng (Ma-thi-ơ 3:4-7), nhận biết Đức Chúa Jesus qua việc làm của Ngài (Giăng 3:2; 6:14), nhận biết Đức Chúa Jesus đến từ Đức Chúa Cha (Giăng 8:28-30).  Điều này nhắc nhở chúng ta như thế nào trong trách nhiệm làm chứng về Chúa cho người khác?      

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top