Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Kinh Thánh » Cùng Học Kinh Thánh: Giăng 4:21-30

Cùng Học Kinh Thánh: Giăng 4:21-30

Cùng Học Kinh Thánh
Giăng 4:21-30

Câu Hỏi Gợi Ý

  1. Có bao giờ bạn muốn thực hiện một điều tốt cho công việc Chúa nhưng chưa làm vì ngại dư luận? Bạn sẽ cảm thấy như thế nào nếu bỏ lỡ cơ hội đang diễn ra?

Câu Hỏi Thảo Luận

  1. Khi trả lời câu hỏi của người phụ nữ về nơi thờ phượng Đức Chúa Trời, Đức Chúa Jesus đã trả lời như thế nào? Có phải Đức Chúa Jesus dạy nơi thờ phượng Đức Chúa Trời là không cần thiết hay không (4:21)? Đức Chúa Jesus muốn nhấn mạnh đến điều gì? Đức Chúa Jesus khẳng định sự cứu chuộc đến từ đâu (4:22)?  Hai điều quan trọng trong sự thờ phượng Đức Chúa Trời là gì (4:23-24)?
  2. “Giờ sẽ đến” mà Đức Chúa Jesus nói đến trong 4:21 và 4:23 là thời điểm nào?  Người phụ nữ này hiểu thời điểm đó liên hệ với điều gì (4:25)?  Đức Chúa Jesus cho biết Ngài là ai (4:26)?  Xin cho biết tầm quan trọng của việc Đức Chúa Jesus chọn người phụ nữ Sa-ma-ri là người đầu tiên Ngài mặc khải chính Ngài là Đấng Christ?  Xin xem thêm các câu 4:39-42.     
  3. Ngay lúc đó chuyện gì xảy ra? Phản ứng của các môn đệ của Chúa như thế nào (4:27)?  Tại sao?
  4. Lúc đó người phụ nữ làm gì (4:28)? Việc bà bỏ lại vò nước đi báo tin cho người trong thành biết về Đức Chúa Jesus cho thấy ảnh hưởng của Chúa trên bà như thế nào? Bà nói gì với dân chúng về Chúa, và về chính mình (4:29)? Dân trong thành có nghe lời trình bày của bà hay không (4:30)?

Câu Hỏi Suy Gẫm

  1. Bạn làm gì trong suốt thời gian bạn đến nhà thờ thờ phượng Chúa? Tâm trí bạn hướng vào đâu? Bạn có cầu nguyện, hát, lắng nghe Lời Chúa và thờ phượng Chúa với tấm lòng chân thành hay không?
  2. Trong khi các môn đệ của Chúa vẫn còn tranh luận trong lòng về những thành kiến, người phụ nữ Sa-ma-ri đã bỏ việc mình đang làm, đến gặp đám đông trong thành, mà có lẽ bà không muốn gặp họ trước đó, để nói về Chúa cho họ. Bạn học được gì qua những người này?
  3. Hiện nay vẫn còn rất nhiều người Việt, thuộc nhiều thành phần khác nhau, chưa biết Đức Chúa Jesus là Đấng Cứu Thế.  Những quan niệm, thành kiến, hay điều gì đang ngăn trở bạn và Hội Thánh của bạn tiếp xúc với những người đó? Ai là những người đã vượt qua những thành kiến để tìm cách giới thiệu Chúa cho họ?  Bạn ủng hộ hay chống đối? Tại sao? Cách làm của người đó như thế nào?  Kết quả ra sao?

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top