Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Kiến Thức » Cùng Học Kinh Thánh: Giăng 1:29-34

Cùng Học Kinh Thánh: Giăng 1:29-34

Bible_37

Cùng Học Kinh Thánh
Giăng 1:29-34

Câu Hỏi Gợi Ý

  1. Có khi nào bạn phải chuẩn bị để tiếp đón một người mà bạn chưa bao giờ gặp mặt hay không? Bạn đã làm gì để chuẩn bị? Làm thế nào bạn biết bạn đã gặp đúng người mà mình đang trông chờ?

Câu Hỏi Thảo Luận

  1. Ai đã đến với Giăng? Giăng đã nói gì khi gặp người này (1:29)? Bạn hiểu gì về danh hiệu Chiên Con của Đức Chúa Trời? Giăng đã giải thích trách nhiệm chính của Đấng mang danh hiệu đó là gì (1:29)?
  2. Giăng nói rõ thêm Đấng mà ông vừa gặp đó là ai? Giăng được rất nhiều người thời đó kính trọng nhưng Giăng xác nhận Đấng đó trỗi hơn chính ông (1:30). Theo bạn vì sao Đấng đó đáng tôn kính hơn Giăng?
  3. Mục đích của việc Giăng làm báp-têm là gì (1:31)? Một lần nữa, Giăng đã trả lời câu hỏi của những người Pha-ri-si (1:25) như thế nào? Giăng cho biết ông không biết trước Đấng sẽ đến là ai (1:31, 33), nhưng nhờ đâu Giăng biết được điều đó (1:32-33)?
  4. Bạn hiểu gì về ý nghĩa của việc Thánh Linh giáng hạ và ngự trên Đức Chúa Jesus (1:31-33)? Danh hiệu Con của Đức Chúa Trời mà Giăng xác nhận có ý nghĩa gì (1:34)?

Câu Hỏi Suy Gẫm

  1. Trong các danh hiệu của Đức Chúa Jesus được trình bày trong đoạn Kinh Thánh này (Ngôi Lời (1:1), Sự Sáng (1:4), Đấng Christ (1:17), Chiên Con của Đức Chúa Trời (1:29), Con của Đức Chúa Trời (1:34)), danh hiệu nào có ý nghĩa nhất đối với bạn?  Tại sao?
  2. Giăng cho biết mục đích của việc ông làm báp-têm là để Chúa được khải tỏ cho dân Do Thái.  Bạn đã nhận báp-têm chưa? Danh Chúa có được thể hiện một cách tốt đẹp trên cuộc đời đã được báp-têm của bạn cho dân tộc của bạn hay không?`

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top