Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Kinh Thánh » Cùng Học Kinh Thánh: Giăng 1:19-28

Cùng Học Kinh Thánh: Giăng 1:19-28

Bible_37
Cùng Học Kinh Thánh
Giăng 1:19-28

Câu Hỏi Gợi Ý

  1. Có khi nào bạn bị chất vấn về những việc bạn đã làm hay không? Ai đã chất vấn bạn? Bạn đã làm gì và bạn đã trả lời như thế nào?

Câu Hỏi Thảo Luận

  1. Ai đã đến gặp Giăng (1:19, 24)? Những người nay do ai sai đến? Câu chuyện này xảy ra tại đâu (1:28)? Họ đã hỏi Giăng điều gì (1:19)? Giăng trả lời như thế nào (1:20)?  Vì sao ông trả lời như vậy?
  2. Những người này đã hỏi tiếp điều gì? Giăng đã trả lời như thế nào (1:21a)? Vì sao những người này hỏi Giăng có phải là Tiên tri Ê-li hay không (Ma-la-chi 4:5)? Và rồi những người này đã hỏi điều gì nữa? Giăng trả lời cho họ như thế nào (1:21b)?
  3. Do Giăng đã trả lời “không” cho ba câu hỏi đầu tiên, họ đã hỏi ông điều gì (1:25)? Theo bạn, nếu Giăng đã trả lời “phải” cho một trong ba câu hỏi đó, họ sẽ hỏi ông những câu kế tiếp như thế nào?  Cách đặt câu hỏi, theo bài bản, của những người này, giúp bạn hiểu gì về họ, về những người đã sai họ, và dụng ý của những người này?
  4. Khi không nhận được câu trả lời như họ dự tính, những người này đã hỏi Giăng điều gì (1:22)? Thái độ của họ cho thấy điều gì về địa vị của họ?  Giăng đã trả lời như thế nào (1:23)?  Ông muốn nói với họ điều gì (Ê-sai 40:3)?
  5. Giăng đã giải thích lý do vì sao ông làm báp-têm (1:26)? Mục đích của những điều Giăng làm là gì (1:27)? Trong khi những người tò mò muốn biết Giăng là ai, thì ông đã đưa dẫn họ đến với ai? Giăng so sánh ông với người đó như thế nào?

Câu Hỏi Suy Gẫm

  1. Giăng là con trai của một thầy tế lễ (Lu-ca 1:5), cho nên Giăng cũng có thẩm quyền của một thầy tế lễ.  Vì sao những thầy tế lễ tại Giê-ru-sa-lem muốn chất vấn Giăng?  Có bao giờ bạn bị những đồng nghiệp chất vấn bạn không?  Về chuyện cá nhân hay vì danh Chúa?
  2. Khi có người tò mò muốn biết thêm về bạn, có bao giờ bạn bắt lấy cơ hội đó để giới thiệu cho họ về Đức Chúa Jesus hay không?
  3. Nếu ngày nay có người hỏi bạn là ai, bạn trả lời như thế nào?  Bạn có dám xưng nhận bạn là người thuộc về Chúa hay không?  Bạn có sẵn sàng làm người thực hiện công tác chuẩn bị để Chúa ngự đến nơi cộng đồng mà bạn đang sống hay không?

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top