Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Kinh Thánh » Cùng Học Kinh Thánh – Giăng 1:1-9

Cùng Học Kinh Thánh – Giăng 1:1-9

Bible_34

Cùng Học Kinh Thánh
Giăng 1:1-9

Câu Hỏi Gợi Ý

  1. Khi muốn giải thích một khái niệm khó hiểu cho một người khác, bạn làm gì? Những ví dụ hoặc hình ảnh nào bạn đã dùng để giúp người đó hiểu được phần nào khái niệm phức tạp đó?

Câu Hỏi Thảo Luận

  1. Phúc Âm Giăng khởi đầu bằng việc giới thiệu Ngôi Lời. Ngôi Lời là ai?  Ngài hiện hữu từ khi nào, và Ngài hiện diện với ai (1:1-2)? Khi nhắc đến thời gian và không gian mà Ngôi Lời đã hiện hữu, tác giả muốn độc giả hiểu Ngài là ai?
  2. Trong các câu Giăng 1:3-5, tác giả mô tả thêm ba đặc điểm khác về Ngôi Lời. Ba đặc điểm đó là gì?  Trong nhận thức của con người, Đấng Sáng Tạo và Đấng Ban Sự Sống là ai?  Ngôi Lời là Ánh Sáng mang ý nghĩa gì?  Theo bạn, tại sao tối tăm không muốn đón nhận Ánh Sáng?
  3. Trước thái độ khước từ Ánh Sáng của nhân loại, Đức Chúa Trời đã làm gì (1:6)? Trách nhiệm của nhân vật này là gì (1:7-8)?  Theo bạn, ánh sáng mà Ngôi Lời ban cho mọi người trên thế giới này là điều gì (1:9)?

Câu Hỏi Suy Gẫm

  1. Nếu có một ai thắc mắc vì sao Đức Chúa Jesus lại là Đức Chúa Trời, bạn giải thích như thế nào? Những bản chất nào của Đức Chúa Jesus minh chứng cho điều đó?

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top