Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Giảng Luận » Chúa Nhật 23/8/2020: Hội Thánh Gia Định

Chúa Nhật 23/8/2020: Hội Thánh Gia Định

Sứ điệp: Lòng Nóng Nảy
Kinh Thánh: Lu-ca 24:28-35
Mục sư Nguyễn Ngọc Tốt
Chúa Nhật 23/8/2020 
Hội Thánh Gia Định

28. Khi hai người đi gần đến làng mình định đi, thì Đức Chúa Jêsus dường như muốn đi xa hơn nữa. 29. Nhưng họ ép Ngài dừng lại, mà thưa rằng: Xin ở lại với chúng tôi; vì trời đã xế chiều hầu tối. Vậy, Ngài vào ở lại cùng họ. 30. Đang khi Ngài ngồi ăn cùng hai người, thì lấy bánh, chúc tạ, đoạn, bẻ ra cho họ. 31. Mắt họ bèn mở ra, mà nhìn biết Ngài; song Ngài thoạt biến đi không thấy. 32. hai người nói cùng nhau rằng: Khi nãy đi đường, Ngài nói cùng chúng ta và cắt nghĩa Kinh Thánh, lòng chúng ta há chẳng nóng nảy sao? 33. Nội giờ đó, họ liền đứng dậy, trở về thành Giê-ru-sa-lem, gặp mười một sứ đồ cùng các môn đồ khác đang nhóm lại, 34. nói với họ rằng: Chúa thật đã sống lại, và hiện ra với Si-môn. 35. Rồi hai người thuật lại sự đã xảy đến khi đi đường, và nhìn biết Ngài lúc bẻ bánh ra là thể nào.

Thư Viện Tin Lành (2020)
www.thuvientinlanh.org

 

 

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top