Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Kinh Thánh » Cùng Học Kinh Thánh: Ga-la-ti 5:16-26

Cùng Học Kinh Thánh: Ga-la-ti 5:16-26

Cùng Học Kinh Thánh
Ga-la-ti 5:16-26

Câu Hỏi Gợi Ý

  1. Một số người Việt được thân nhân bảo lãnh đã được chấp nhận vào Hoa Kỳ tuy nhiên không thể vào Hoa Kỳ được vì lý do có mầm mống bị bệnh lao. Những người đó phải uống thuốc trừ lao một thời gian cho đến khi hết hẳn mới được nhập cảnh vào Hoa Kỳ. Tại sao chính phủ Hoa Kỳ không muốn người bị bệnh lao vào đất nước của họ?  Mặc dù đã được chấp thuận cho nhập cảnh nhưng nếu người bị bệnh không chịu uống thuốc để trừ lao thì việc gì sẽ xảy ra? Hơn nữa, nếu người đó chẳng những không uống thuốc trừ lao mà lại hút thuốc lá thật nhiều thì tình trạng sẽ như thế nào?  Bạn nghĩ gì về một người quyết định hành động như vậy?

Câu Hỏi Thảo Luận

  1. Sứ đồ Phao-lô khuyên người tin Chúa nên làm gì sau khi nhận được sự tự do bởi ân điển của Chúa (5:16a; Rô-ma 8:1-4)? Ngược lại chúng ta đừng nên làm điều gì (5:16b; Rô-ma 13:14)? Tại sao (5:17a; Rô-ma 8:8)? Kết quả của tình trạng đó là gì (5:17b; Ê-phê-sô 2:3; Rô-ma 8:5)? Xin cho biết đặc điểm quan trọng của nếp sống được Đức Thánh Linh dẫn dắt (5:18; Rô-ma 6:14, 7:4, 8:1-4; I Ti-mô-thê 1:9-10)?
  2. Những điều nào thể hiện bản chất của nếp sống theo xác thịt (5:19-21; I Cô-rinh-tô 6:9-10; II Cô-rinh-tô 12:20-21; Rô-ma 13:13-14)? Xin liệt kê những đặc điểm trong các câu 5:19-21 thành bốn nhóm chính là: tội lỗi với chính mình, với cộng đồng Hội Thánh, với xã hội, và với Chúa. Trong số những điều đó, những điều nào bạn không có và những điều nào bạn có?  Nguồn gốc của những điều đó đến từ đâu (5:24b)? Lời cảnh cáo ở cuối câu 21 nhắc nhở bạn điều gì (5:21b; Rô-ma 2:7-8; I Cô-rinh-tô 6:9-10; Khải Huyền 21:8)?  Điều này có mâu thuẩn với lời hứa của Đức Chúa Jesus trong Giăng 3:16 hay không? Vì sao vương quốc của Đức Chúa Trời không đón nhận những người đang ở trong tình trạng như vậy? Làm thế nào để giải quyết tình trạng này (5:24; Rô-ma 7:4)?
  3. Những bông trái hay kết quả của đời sống có Đức Thánh Linh là gì (5:22-23; Ê-phê-sô 5:8-9; Cô-lô-se 3:12-17)? Có bao nhiêu điều bạn có và bao nhiêu điều bạn chưa có? So sánh giữa những điều bạn có trong phần nầy với những điều bạn có trong câu hỏi số hai, điều nào bạn có nhiều hơn? Thực trạng đó nói lên điều gì về đời sống của bạn (5:17)?  Làm thế nào để bạn có thể dẹp bỏ được những điều bạn không muốn có (5:24, 2:20; 6:14; Rô-ma 6:6) và có được những điều bạn chưa có (6:7; Ma-thi-ơ 7:16-20)? Người sống theo Đức Thánh Linh cần phải làm gì (5:25; Rô-ma 13:13; Ê-phê-sô 5:2, 5:8; Cô-lô-se 2:6), và không nên làm gì (5:26; Phi-líp 2:5)? Kết quả của nếp sống theo Đức Thánh Linh sẽ đưa đến điều gì (6:8)? 

Câu Hỏi Suy Gẫm

  1. Trong phân đoạn Kinh Thánh này, Sứ đồ Phao-lô so sánh hai nếp sống đối chọi nhau: Nếp sống chìu theo xác thịt và nếp sống được hướng dẫn bởi Đức Thánh Linh (5:17). Bản ngã tự nhiên của con người dễ chấp nhận chìu theo khuynh hướng của xác thịt. Để có thể sống theo Đức Thánh Linh, Sứ đồ Phao-lô lưu ý người tin Chúa cần phải làm hai điều căn bản.  Hai điều đó là gì (5:24-25)? Nếu hiện tại “những đam mê và dục vọng” vẫn còn gây khó khăn trong một số người tin Chúa, điều đó có nghĩa là gì?  Làm thế nào để những điều đó không còn quấy rầy chúng ta nữa (2:20; 6:14; Rô-ma 6:6)?  Người tin Chúa cần làm gì để thực hành điều thứ hai (Rô-ma 13:13; Ê-phê-sô 5:2, 5:8; Cô-lô-se 2:6)?
  2. Có bao giờ bạn thấy sự tự do trong Chúa bị lạm dụng hay không? Việc lạm dụng tự do đó đã đưa đến kết quả nào?  Đem đến phước hạnh hay là đau buồn hối tiếc? Cho ai – cho chính người đó, cho gia đình của người đó, hay cho Hội Thánh, cộng đồng, hoặc cho chính Chúa?

Kinh Thánh: Ga-la-ti 5:16-26 

  1. Vì vậy tôi nói: Hãy bước đi theo Thánh Linh, đừng thỏa mãn những đam mê của xác thịt. 17. Bởi vì xác thịt đam mê những điều nghịch với Thánh Linh – Thánh Linh nghịch với xác thịt; hai bên đối nghịch nhau như vậy, cho nên anh em không làm được những điều mình muốn. 18. Tuy nhiên nếu anh em được Thánh Linh dẫn dắt, anh em không ở dưới luật pháp. 19. Công việc của xác thịt thật là rõ ràng: Gian dâm, nhơ bẩn, nhục dục, 20. sùng kính thần tượng, ma thuật, thù hận, xung đột, ghen ghét, giận dữ, cãi cọ, chia rẽ, bè đảng, 21. ganh tị, say sưa, nhậu nhẹt, và những điều tương tự. Tôi cảnh cáo anh em, như tôi đã từng cảnh cáo: Những ai làm những điều như vậy sẽ không được hưởng vương quốc của Ðức Chúa Trời.
  1. Nhưng trái của Thánh Linh là yêu thương, vui mừng, bình an, nhịn nhục, nhân từ, hiền lành, trung tín, 23. khiêm nhu, tiết độ. Không có luật pháp nào cấm những điều đó. 24. Hơn nữa, những người thuộc về Đấng Christ Jesus đã đóng đinh trên thập tự xác thịt cùng với những đam mê và dục vọng rồi. 25. Nếu chúng ta nhờ Thánh Linh mà sống, hãy bước đi theo Thánh Linh. 26. Chúng ta không nên khoe khoang, khiêu khích nhau, và ganh tị lẫn nhau.

Bản Dịch Việt Ngữ

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

Đọc thêm: 

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top