Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Kinh Thánh » Cùng Học Kinh Thánh: Ga-la-ti 4:1-11

Cùng Học Kinh Thánh: Ga-la-ti 4:1-11

Cùng Học Kinh Thánh
Ga-la-ti 4:1-11

Câu Hỏi Gợi Ý

 1. Nếu bạn được chọn làm người thừa kế của một tỷ phú, bạn có thích hay không? Nếu điều kiện để được làm người thừa kế của tỷ phú là bạn phải làm nô lệ cho một người khắc nghiệt trong suốt 20 năm, bạn có chấp nhận hay không?  Nếu bạn chấp nhận điều kiện đó, sau 20 năm bạn sẽ sống như thế nào?  Khi đó bạn có tiếp tục sống như là một nô lệ hay không?

Câu Hỏi Thảo Luận

 1. Người thừa kế là người như thế nào? Khi còn quá nhỏ (4:1a) người thừa kế phải chấp nhận ở trong tình trạng nào (4:2a)? Người đó phải sống trong tình trạng đó bao lâu (4:2b)? Sứ đồ Phao-lô đã so sánh tình cảnh đó với cuộc sống của ai (4:1b)?   
 2. Tương tự, tình trạng thơ ấu thuộc linh khiến loài người bị sống dưới sự kiểm soát của ai (4:3)? Đức Chúa Trời đã làm gì để đem chúng ta ra khỏi tình trạng đó (4:4a)? Đức Chúa Jesus đã được sinh ra như thế nào (4:4b)? Hai mục đích khiến Đức Chúa Jesus chấp nhận làm như vậy là gì (4:5)?
 3. Chúng ta rời bỏ địa vị nô lệ để được bước vào mối quan hệ nào với Đức Chúa Trời (4:6a)? Khi đó chúng ta nhận lãnh được điều gì (4:6b), và chúng ta có thể gọi Đức Chúa Trời là ai (4:6c)? Chúng ta có được địa vị đó là nhờ vào điều gì (4:7a)? Chúng ta nhận được quyền lợi nào khi ở trong địa vị đó (4:7b)?
 4. Trước khi biết Đức Chúa Trời chúng ta phải lệ thuộc vào ai (4:8)? Từ khi chúng ta biết Chúa, hay được Đức Chúa Trời biết chúng ta (4:9a), chúng ta đã được ở trong địa vị nào (4:6a)? Có hợp lý hay không khi chúng ta muốn quay về với tình trạng trước đó (4:9b)? Chúng ta vẫn thích những điều tồi tệ xảy ra cho mình hay sao (4:9c)?
 5. Vài biểu hiện của việc quay về nếp sống cũ là gì (4:10)? Tâm trạng của Sứ đồ Phao-lô như thế nào khi thấy các tín hữu làm những điều đó (4:11)?

Câu Hỏi Suy Gẫm

 1. Để cứu chuộc loài người khỏi tình trạng nô lệ của luật pháp, Đức Chúa Trời đã sai ai đến thế gian (4:4)? Để đem chúng ta đến địa vị làm con của Ngài, Đức Chúa Trời đã sai ai thực hiện chương trình này (4:6)? Việc cả Ba Ngôi Đức Chúa Trời tham dự vào chương trình cứu chuộc loài người cho thấy Đức Chúa Trời đã quan tâm đến loài người, trong đó có bạn và tôi, như thế nào?
 2. Giữa việc chúng ta biết có một Đức Chúa Trời yêu thương nhân từ, với việc Đức Chúa Trời yêu thương nhân từ thấu hiểu chúng ta và muốn cứu giúp chúng ta (4:9), điều nào qua trọng hơn?
 3. Trong chương 3, Sứ đồ Phao-lô giải thích rằng người tin Đức Chúa Jesus là người thừa kế lời hứa Đức Chúa Trời đã hứa với Áp-ra-ham, và lời hứa có giá trị cao hơn luật pháp. Trong phần đầu của chương 4, Sứ đồ Phao-lô giải thích rằng luật pháp chỉ là người giám hộ có trách nhiệm tạm thời trong giai đoạn Đức Chúa Jesus chưa đến. Sau khi Đức Chúa Jesus đến thế gian, người tin Chúa được nhận địa vị mới – là con của Đức Chúa Trời – và do đó không còn phải lệ thuộc vào luật pháp nữa.  Bạn đang sống với địa vị mới đó như thế nào?  Làm vinh danh Cha của bạn hay làm xấu hổ Ngài.
 4. Sau tin Chúa, một số người tin Chúa vẫn giữ những tập tục từ trước khi tin Chúa (4:10). Điều này có đang xảy ra cho bạn, tại gia đình của bạn, hoặc tại Hội Thánh của bạn hay không? Sứ đồ Phao-lô bày tỏ thái độ quan tâm như thế nào đến vấn đề này (4:11)?

Kinh Thánh: Ga-la-ti 4:1-11 

 1. Tôi nói rằng bao lâu người thừa kế còn thơ ấu, mặc dù làm chủ tất cả, nhưng chẳng khác gì một nô lệ; 2. người ấy phải ở dưới quyền của các giám hộ và những người được ủy thác cho đến thời hạn đã được ấn định bởi người cha.
 2. Chúng ta cũng vậy, khi còn thơ ấu, chúng ta bị làm nô lệ cho các thần linh thấp kém của thế gian. 4. Tuy nhiên khi kỳ hạn được trọn, Đức Chúa Trời đã sai Con Ngài đến, do một người nữ sinh ra, sinh ra dưới luật pháp, 5. để Ngài có thể cứu chuộc những người ở dưới luật pháp, để chúng ta có thể nhận địa vị con nuôi thiên thượng.
 3. Bởi vì anh em là con, cho nên Đức Chúa Trời đã sai Thánh Linh của Con Ngài ngự vào lòng chúng ta, rồi thốt lên: “A-ba! Cha!” 7. Như vậy, nhờ ơn của Đức Chúa Trời, anh em không còn là nô lệ nữa mà là con; và nếu là con, thì anh em cũng là người thừa kế.
 4. Trước kia, khi chưa biết Đức Chúa Trời, anh em làm nô lệ cho những vị vốn không phải là thần; 9. Tuy nhiên, bây giờ anh em đã biết Đức Chúa Trời, hay đúng hơn là đã được Đức Chúa Trời biết đến, tại sao anh em còn trở lại với những thần linh yếu đuối và nghèo hèn đó? Anh em muốn trở lại làm nô lệ cho họ hay sao? 10. Anh em còn giữ ngày, tháng, mùa, và năm. 11. Tôi lo sợ cho anh em – lo rằng tôi đã lao nhọc vô ích vì anh em.

Bản Dịch Việt Ngữ

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

Đọc thêm: 

Leave a Comment

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top