Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Kinh Thánh » Cùng Học Kinh Thánh: Ga-la-ti 3:10-14

Cùng Học Kinh Thánh: Ga-la-ti 3:10-14

Cùng Học Kinh Thánh
Ga-la-ti 3:10-14

Câu Hỏi Gợi Ý

  1. Có bao giờ bạn mắc nợ quá nhiều đến mức không thể trả nỗi hay không?  Nếu có ai muốn giúp trả nợ, bạn có bằng lòng nhận sự giúp đỡ của người đó hay không? Thông thường bạn lo nghĩ gì về một người tự nhiên muốn giúp đỡ bạn? Nếu điều kiện duy nhất của người đó chỉ là lòng tin của bạn nơi người đó thì bạn có bằng lòng hay không?  

Câu Hỏi Thảo Luận

  1. Những người chọn giải pháp được xưng công chính bằng việc tuân thủ theo luật pháp phải đối diện với thực tế nào (3:10a; Phục Truyền 27:26)? Điều kiện của luật pháp là gì (3:10b)?  Có ai có thể hoàn thành tất cả những đòi hỏi đó hay không (2:16; Rô-ma 2:12, 3:20, 3:23)?  Kết quả là gì (3:11a)?  Trước hoàn cảnh bế tắc đó, Đức Chúa Trời đã ban cho nhân loại giải pháp nào (3:11b; Giăng 3:16; Ha-ba-cúc 2:4; Rô-ma 1:17; Hê-bơ-rơ 10:38)?
  2. Luật pháp khác hay giống đức tin (3:12a)? Luật pháp đòi hỏi mỗi người phải làm gì (3:12b; Lê-vi Ký 18:5; Rô-ma 10:5)? Trong giải pháp đức tin, ai là người nhận lãnh việc  thực hiện những trách nhiệm theo đòi hỏi của luật pháp (3:13a; Ga-la-ti 4:5)? Ngài đã chấp nhận điều gì (3:13b; Phục Truyền 21:23; Công Vụ 5:30)? Luật pháp nói gì về điều đó (3:13c)?
  3. Đức Chúa Trời đã hứa với Áp-ra-ham điều gì (3:8)?  Theo Sứ đồ Phao-lô, lời hứa đó đã được thành tựu qua ai (3:14a; Rô-ma 4:9, 4:16; Ga-la-ti 3:28), và một trong những kết quả xuất phát từ lời hứa đó là chúng ta sẽ nhận được điều gì (3:14b; Ga-la-ti 3:2; Công Vụ 2:33; Ê-hê-sô 1:13)?

Câu Hỏi Suy Gẫm

  1. Những người theo các tôn giáo khác nói rằng họ phải cố gắng làm đủ mọi thứ công đức với hy vọng chuộc lại được phần nào tội lỗi của họ, dầu vậy họ vẫn không biết rằng họ có được cứu hay không. Trong khi đó, Cơ-đốc giáo lại nói rằng một người chỉ cần tin nơi Đức Chúa Jesus là người đó được cứu. Tại sao dễ quá vậy? Trước thắc mắc đó, bạn có thể trả lời như thế nào? Thật ra việc nhân loại được cứu có phải là quá dễ hay không? Đức Chúa Jesus đã làm điều gì để chúng ta có được cơ hội được cứu dễ dàng như vậy (3:13-14)?
  2. Sứ đồ Phao-lô giải thích có hai phương cách để giải quyết vấn đề tội lỗi: Một là nhờ vào luật pháp, và hai là nhờ vào đức tin. Hai phương cách đó cũng đưa đến hai kết cuộc khác nhau: Một là bị rủa sả (3:10). Hai là được xưng công chính (3:11), được cứu (3:13), và được phước (3:14). Theo bạn, giữa một người bình thường và Đức Chúa Trời, ai có khả năng hoàn tất đòi hỏi của luật pháp tốt hơn? Như vậy, việc chấp nhận phương pháp giải quyết của Đức Chúa Trời là hợp lý hay là vô lý?
  3. Vì tình yêu, Đức Chúa Jesus đã chấp nhận chịu nguyền rủa vì tất cả chúng ta (3:13). Chúng ta cần làm gì để xứng đáng với tình yêu và sự hy sinh của Chúa?  Việc kể lại cho người khác ơn cứu rỗi mà bạn nhận được từ Chúa có phải là một việc quá khó khăn hay không?  Ngược lại, nếu chúng ta cứ tiếp tục sống buông thả để Chúa tiếp tục bị người đời nguyền rủa thì đó có phải là nếp sống thích hợp hay không?

Kinh Thánh:  Ga-la-ti 3:10-14 

Ðấng Christ cứu chuộc chúng ta

  1. Còn những ai lệ thuộc vào công việc của luật pháp thì bị nguyền rủa; bởi vì có lời chép: “Người nào không tiếp tục tuân giữ tất cả những điều phải làm đã được chép trong sách luật pháp sẽ bị nguyền rủa.” 11. Bây giờ, không một ai nhờ luật pháp mà được xưng công chính trước mặt Đức Chúa Trời; bởi vì “người công chính sẽ sống bởi đức tin.” 12. Hơn nữa, luật pháp không phải là đức tin; nhưng mà: “ai thực hiện những điều này thì sẽ nhờ đó mà sống.” 13. Đấng Christ đã cứu chuộc chúng ta khỏi sự nguyền rủa của luật pháp, và trở thành sự nguyền rủa vì chúng ta – bởi vì có lời chép rằng: “Đáng rủa thay cho kẻ bị treo trên cây gỗ” – 14. để các dân ngoại có thể nhận phước hạnh của Áp-ra-ham qua Đức Chúa Jesus Christ, để bởi đức tin chúng ta nhận lãnh lời hứa về Đức Thánh Linh.

Bản Dịch Việt Ngữ

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

Đọc thêm: 

Leave a Comment

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top