Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Kinh Thánh » Cùng Học Kinh Thánh: Ga-la-ti 3:6-9

Cùng Học Kinh Thánh: Ga-la-ti 3:6-9

Cùng Học Kinh Thánh
Ga-la-ti 3:6-9

Câu Hỏi Gợi Ý

  1. Có bao giờ bạn được ai hướng dẫn làm theo một phương pháp nào đó để đạt một kết quả mong muốn, nhưng người hướng dẫn thì chưa bao giờ đạt được kết quả đó hay không? Tại sao người hướng dẫn tin tưởng vào phương pháp của mình và sốt sắng khuyến khích người khác làm theo, trong khi chính mình không thể đạt được?  Theo bạn phương pháp mà người đó hướng dẫn có thực sự hiệu quả hay không? Tại sao?

Câu Hỏi Thảo Luận

  1. Người Do Thái hãnh diện về điều gì (Giăng 9:29; Rô-ma 2:17)? Người Do Thái đã dạy các tín hữu tại Ga-la-ti làm gì (Công Vụ 15:1, 15:5)? Người Do Thái còn tự hào họ là ai (Giăng 8:53; II Cô-rinh-tô 11:22; Rô-ma 4:1)? Tổ phụ của người Do Thái nổi tiếng vì điều gì (Hê-bơ-rơ 11:8, 11:17)?
  2. Các lãnh đạo Hội Thánh thời ban đầu lưu ý người Do Thái rằng thật ra Áp-ra-ham được xưng công chính là nhờ vào điều gì (3:6; Rô-ma 4:3; Gia-cơ 2:23)? Đức Chúa Jesus nói với người Do Thái rằng nếu họ hãnh diện rằng họ thuộc về dòng dõi của Áp-ra-ham thì họ nên làm gì (Giăng 8:39)? Tương tự, Sứ đồ Phao-lô giải thích rằng thật ra ai mới là con cháu của Áp-ra-ham (3:7)?
  3. Sứ đồ Phao-lô lưu ý các tín hữu tại Ga-la-ti rằng Đức Chúa Trời có chương trình nào cho người ngoại quốc (3:8)? Trong khi một số người Do Thái đã dạy cho các tín hữu ngoại quốc rằng muốn được thừa hưởng lời hứa mà Đức Chúa Trời đã hứa với Áp-ra-ham thì người ngoại quốc phải tuân giữ luật pháp Môi-se (Công Vụ 15:1, 15:5), phải chịu cắt bì để người ngoại quốc được kể là người thuộc về dòng dõi của Áp-ra-ham, và như vậy họ mới nhận được lời hứa của Đức Chúa Trời. Ngược lại Sứ đồ Phao-lô nhấn mạnh điều gì (3:9)?
  4. Người Do Thái nhấn mạnh đến thẩm quyền của luật pháp Môi-se, trong khi đó Sứ đồ Phao-lô giải thích cho họ về lời hứa của Đức Chúa Trời với Áp-ra-ham. Luật pháp Môi-se có từ khi nào (Xuất 19-20)? Trong khi đó lời hứa của Đức Chúa Trời với Áp-ra-ham đã có từ lúc nào (Sáng Thế Ký 15)? Như vậy, giữa luật pháp của Môi-se và lời hứa của Đức Chúa Trời với Áp-ra-ham điều nào có trước? Do đó theo luật thừa kế, điều nào có giá trị cao hơn? Vì thế Sứ đồ Phao-lô đã nhấn mạnh điều gì (Rô-ma 4:13, 4:16)?

Câu Hỏi Suy Gẫm

  1. Sứ đồ Phao-lô giải thích cho các tín hữu tại Ga-la-ti rằng con cháu phải mang bản sắc đặc trưng của tổ phụ. Do đó con cháu của Áp-ra-ham phải có bản sắc đặc trưng của Áp-ra-ham là đức tin (3:6-7). Bạn là con của Chúa, bạn đang có những phẩm chất đặc trưng nào của Chúa? Người bên ngoài nhìn thấy hình ảnh nào của Chúa qua bạn?
  2. Đức Chúa Trời là Đấng duy nhất có quyền ban sự công chính (3:8) cũng như những ân điển khác cho loài người. Đức Chúa Trời đã nói rõ về điều kiện của Ngài, đó là ai muốn nhận được sự công chính (3:8) hoặc ân điển của Ngài thì phải có đức tin (Giăng 3:16). Giữa phương cách của Chúa và những phương pháp theo sự hướng dẫn của loài người, chúng ta nên chọn cách nào? Tại sao việc chúng ta chọn theo hướng dẫn của Chúa là hợp lý?

Kinh Thánh: Ga-la-ti 3:6-9

  1. Bởi vì chính Áp-ra-ham “tin Đức Chúa Trời, và ông được kể là công chính.” 7. Như vậy hãy biết rằng những ai có đức tin, thì những người đó là con cháu của Áp-ra-ham. 8. Hơn nữa Kinh Thánh đã báo trước rằng Đức Chúa Trời sẽ xưng công chính cho dân ngoại bởi đức tin, cho nên Ngài đã báo trước tin mừng cho Áp-ra-ham: “Mọi dân tộc sẽ nhờ ngươi mà được phước.” 9. Vì vậy, những người nào tin thì được hưởng phước cùng với Áp-ra-ham – là người có lòng tin.

Bản Dịch Việt Ngữ

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

Đọc thêm: 

Leave a Comment

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top