Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Kinh Thánh » Cùng Học Kinh Thánh: Ga-la-ti 3:1-5

Cùng Học Kinh Thánh: Ga-la-ti 3:1-5

Cùng Học Kinh Thánh
Ga-la-ti 3:1-5

Câu Hỏi Gợi Ý

  1. Có bao giờ bạn bị ai gọi bạn là một người khờ dại hay không? Bạn cảm thấy như thế nào khi bị gọi như vậy? Tuy nhiên nếu người đó giải thích lý do vì sao người đó gọi bạn như vậy – và lý do đó rất đúng – thì bạn cảm thấy thế nào? 

Câu Hỏi Thảo Luận

  1. Sứ đồ Phao-lô đã gọi các tín hữu tại Ga-la-ti là những người như thế nào (3:1a; 3:3a)? Lý do đầu tiên khiến ông đã gọi họ như vậy là gì (3:1b)? Một người dễ bị người khác mê hoặc là người có trình độ nhận thức như thế nào? Lý do thứ hai khiến các tín hữu tại Ga-la-ti bị gọi như vậy là gì (3:1c)? Theo bạn, những người không hiểu được những gì đang xảy ra trước mắt mình là những người như thế nào? Như vậy Sứ đồ Phao-lô có quá nặng lời khi gọi các tín hữu tại Ga-la-ti là những người như vậy hay không?
  2. Sứ đồ Phao-lô đã hỏi các tín hữu tại Ga-la-ti điều gì (3:2)? Ai là người đã hứa ban Đức Thánh Linh cho những người tin Chúa (Lu-ca 11:13; Giăng 14:26; Công Vụ 1:8)? Người tin Chúa đã nhận lãnh Đức Thánh Linh như thế nào (Công Vụ 2:1-4)? Điều kiện để một người có thể nhận lãnh Đức Thánh Linh là gì (Công Vụ 2:28)? Như vậy, nhờ đức tin nơi sự hy sinh của Đức Chúa Jesus hay là nhờ thi hành luật pháp mà các tín hữu tại Ga-la-ti đã nhận được Đức Thánh Linh (3:2)?
  3. Một người có Đức Thánh Linh của Chúa ở với mình đã được đánh giá như thế nào (Sáng Thế Ký 41:38)? Một người đang có địa vị cao quý như vậy nhưng lại bị dụ dỗ để trở thành một nô lệ cho kẻ khác (2:4) thì người đó xứng đáng được gọi là người như thế nào (3:1a, 3:3a)? Sứ đồ Phao-lô khuyên người đang đối diện với tình trạng đó nên hành động như thế nào (I Cô-rinh-tô 7:23)?
  4. Tuân thủ theo tất cả những đòi hỏi của luật pháp là dễ hay khó (3:4a)? Thực tế cho thấy những người cố gắng làm như vậy đã đạt được kết quả gì cho họ (3:4b; 2:16)? Ai là Đấng đã ban Đức Thánh Linh (Lu-ca 11:13; Giăng 14:26; Công Vụ 1:8) và thực hiện những điều kỳ diệu giữa vòng những người tin Chúa (3:5a; Công Vụ 3:1-13, 5:12, 9:31-42)? Có phải Ngài thực hiện những điều đó là vì người tin Chúa đã làm theo luật pháp hay không (3:5b)?

Câu Hỏi Suy Gẫm

  1. Nhằm giúp các tín hữu tại Ga-la-ti nhìn thấy vấn đề với những suy luận căn bản của một người có suy nghĩ bình thường, Sứ đồ Phao-lô đã đặt cho họ một loạt câu hỏi được ghi lại trong Ga-la-ti 3:1-5. Khi trả lời xong tất cả những câu hỏi đó, theo bạn một người có suy nghĩ bình thường sẽ đi đến kết luận như thế nào: Nhờ vào đức tin hay nhờ vào công đức làm theo luật pháp mà một người có thể được cứu? Theo bạn, tại sao ngày nay vẫn có nhiều người chủ trương phải làm điều này hay điều khác để được cứu?
  2. Các tín hữu tại Ga-la-ti đã từng nhận lãnh Đức Thánh Linh nhưng họ vẫn bị mê hoặc (3:1). Ghi nhận này nhắc nhở chúng ta điều gì? Xin phân tích những câu hỏi trong Ga-la-ti 3:1-5 và cho biết những lý do nào khiến một người tin Chúa có thể bị rơi vào tình trạng như vậy?
  3. Một trong những lý do khiến một người tin Chúa có thể bị dẫn dụ xa cách Chúa bởi vì người đó không còn nhận biết giá trị của sự hy sinh của Đức Chúa Jesus trên thập tự nữa, mặc dầu chân lý đó đã được trình bày thật rõ ràng (3:1). Đức Chúa Jesus đã nhắc nhở chúng ta dự Tiệc Thánh với mục đích gì (Lu-ca 22:19; I Cô-rinh-tô 11:23-26)?  Việc thường xuyên hoài niệm sự hy sinh của Đức Chúa Jesus giúp ích như thế nào cho đức tin của người tin Chúa?

Kinh Thánh: Ga-la-ti 3:1-5 

Luật pháp và đức tin

  1. Hỡi những người Ga-la-ti khờ dại kia! Ai đã mê hoặc anh em – là những người mà việc Đức Chúa Jesus Christ bị đóng đinh trên thập tự giá đã được giải bày tỏ tường trước mắt? 2. Đây là điều duy nhất tôi muốn tìm hiểu từ anh em: Anh em đã nhận Đức Thánh Linh là nhờ vào công việc của luật pháp hay là bởi nghe và tin? 3. Tại sao anh em khờ dại như vậy? Anh em đã bắt đầu với Đức Thánh Linh, bây giờ lại hoàn tất bằng xác thịt? 4. Anh em đã chịu khổ nhọc quá nhiều để rồi chẳng được gì, nếu vậy có phải chỉ là vô ích hay không? 5. Có phải Đấng đã ban Đức Thánh Linh và làm nhiều việc phi thường ở giữa anh em, là do anh em làm theo luật pháp, hay là bởi nghe và tin? 

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

Đọc thêm: 

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top